Innehåll

Balans nr 4 2008

Europa-frågor: Alla vinner på en väl fungerande inre marknad

En av EU-kommissionens viktigaste prioriteringar är att få den inre marknaden för varor att fungera bättre för företag och medborgare. Grundprincipen är att varor ska få cirkulera fritt inom EU. En integrerad gränslös marknad bidrar till att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Trots denna insikt motarbetar EU-länderna varandra och skapar egna regler som försvårar handeln dem emellan. ”Sedan 1995 har länderna på EU:s inre marknad tagit fram 7 779 egna nationella tekniska föreskrifter för varor. Det innebär i snitt 650 förslag om året. Mer än en fjärdedel av de nya nationella föreskrifterna leder till klagomål från de andra medlemsstaterna och Europeiska kommissionen eftersom de anses stå i strid med EU:s gemensamma regler för den inre marknaden.” Det konstaterar Kommerskollegium i en nyligen publicerad rapport.

EU-kommissionen tog förra året fram ett åtgärdspaket med förbättringar för den inre marknaden för varor. Detta förslag godkändes nyligen av Europaparlamentet, vilket innebär att Europeiska rådet kan godkänna förslaget inom kort så att det kan träda ikraft nästa år.

Förslaget innehåller ett antal konkreta åtgärder för att förbättra villkoren både för företag och konsumenter. Ett exempel gäller den så kallade CE-märkningen som idag har stora brister. CE-märket visar tillsynsmyndigheterna och konsumenterna att tillverkaren har följt alla tillämpliga EG-direktiv. En CE-märkt produkt kan därför röra sig fritt inom hela EU. Syftet är tydligt, men märkningen används ibland på fel sätt av producenter och många konsumenter är osäkra på vad den innebär. CE-märkningen kommer därför att få ett starkare skydd framöver.

EU-kommissionären Günter Verheugen, vice ordförande och ansvarig för näringsliv och industri, kallar åtgärdspaketet för en win-win situation då företagen får ökade möjligheter till export av sina varor och konsumenterna får tillgång till fler och säkrare varor.

Sedan över 20 år tillbaka har EU arbetat för en fri rörlighet av varor, men många företag tar inte vara på de möjligheter som finns. En förklaring är att de inte har tillräckligt med kunskap, tid, personal och pengar för att hävda sin rätt i de medlemsstater där de vill sälja sina produkter. Det är också vanligt att företag och nationella myndigheter inte känner till principen om fri rörlighet för varor. Informationen om de möjligheter som företagen har måste därför bli öppnare och effektivare, vilket bland annat resulterat i att så kallade product contact points kommer att etableras i alla medlemsländer.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%