Innehåll

Balans nr 4 2008

Debatt

Ur brottsbekämpningsperspektiv ÄR högre krav på redovisningskonsulter mer än välkommet. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen kan dömas för bokföringsbrott till böter eller fängelse.

De allra flesta företagare har inte tid eller tillräckliga kunskaper för att sköta bokföringen och anlitar därför en redovisningskonsult. Om redovisningskonsulten inte heller har tillräckliga kunskaper till att upprätta en korrekt bokföring kan det leda till att bokföringsskyldigheten för företagaren inte uppfylls. Det förekommer tyvärr att bokföring som granskas av polisen och Ekobrottsmyndigheten inte uppfyller kraven på en korrekt bokföring trots att den är upprättad av en anlitad redovisningskonsult. Att ta betalt för en tjänst som man inte är kompetent nog att utföra korrekt är oprofessionellt och näst intill bedrägligt men inte helt ovanligt. Det finns exempel på personer som gått en kvällskurs i databokföring och därefter mot betalning tar sig an uppgiften att upprätta andras bokföring.

Bokföringsskyldigheten åvilar som huvudregel näringsidkaren eller företrädaren för bolaget. Denna skyldighet kan inte delegeras till anlitad redovisningskonsult. Företagaren har alltjämt ett kontrollansvar för att bokföringen upprättas på ett korrekt sätt. I slutändan kan företagaren undgå ansvar om han i god tro anlitat en redovisningskonsult och varken haft uppsåt till brott eller varit oaktsam i sin bokföringsskyldighet men detta är något som måste avgöras i det enskilda fallet. Det är med andra ord oerhört viktigt att den som anlitar en redovisningskonsult ska kunna förlita sig på att denna har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt åtagande. Mot denna bakgrund är det av särskilt stor betydelse att en redovisningskonsult har visat sig kompetent genom att exempelvis ha avlagt ett auktorisationsprov. Precis som Annelie Norkvist skriver måste det ”finnas något som garanterar att redovisningskonsulter kan det som de utger sig för att kunna”. I sådana fall vet företagaren att den han anlitar är dokumenterat kompetent. Anlitar han likväl en icke auktoriserad redovisningskonsult får han stå sitt kast och det torde vara betydligt svårare för honom att undgå straffansvar om bokföringen visat sig innehålla allvarliga fel och brister.

Med auktorisationen bör också följa det goda omdömet att frånsäga sig uppdraget då det inte är möjligt att utföra det korrekt. Alldeles för ofta möjliggör oseriösa redovisningskonsulter en halvdan bokföring genom att lappa och laga då underlag saknas och man kan på goda grunder fråga sig hur ofta de verkligen upplyser sina kunder om att det kan utgöra bokföringsbrott att bokföra affärshändelser utan underlag.

Om revisionsplikten avskaffas är det av än större betydelse att näringsidkaren kan lita på redovisningskonsulten eftersom det inte nödvändigtvis träder in någon revisor som rättar till fel och brister vid bokslutet. En revisor ska inte behöva upptäcka annat än möjligen smärre fel och brister i en bokföring som är upprättad av en redovisningskonsult. Det är inte för sådant företagaren betalar.

Linda Hansson är civilekonom och jur. kand. Hon är sakkunnig vid polismyndigheten i Östergötlands län.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%