Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Ny vidgad lag om penningtvätt

Regeringen har mycket ny lagstiftning på sitt bord. Det är både frågan om inhemska lagar och införande av EU-direktiv i svensk lagstiftning.

Tredje penningtvättsdirektivet är på god väg att införlivas i svensk lag. En remiss lämnades av regeringen till lagrådet i mitten av oktober. Regeringen föreslår två nya lagar: lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen om tillsyn över vissa verksamhetsutövare som omfattas av den lagen. Det är tänkt att förutom kvalificerade revisorer så ska ”registrerade revisionsbolag och annan verksamhet som består i att yrkesmässigt erbjuda bokföringstjänster eller revisionstjänster” omfattas. Denna nyhet har förordats av Skatteverket.

En idé, som inte alls är främmande för revisionsbranschen, är ”krav på riskbaserad kundkännedom”. Enligt förslaget ska risker bedömas och situationer hanteras olika beroende på de specifika riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det blir exempelvis revisorns uppgift att kontrollera kundens identitet och skaffa sig information om affärsförbindelsens syfte och art. I situationer som till sin natur kan innebära hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska mer omfattande åtgärder vidtas. Det kan handla om att ”kunden inte är fysiskt närvarande för identifiering, affärsförbindelser med eller enstaka transaktioner för personer i politiskt utsatt ställning och vid förbindelser med institut som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”.

Enligt regeringens förslag får man för att uppnå kundkännedom förlita sig på åtgärder ”som utförts av en tredje part”. Syftet är att undvika upprepade kundidentifieringar som leder till förseningar och ineffektivitet.

Huvuddragen i den gällande penningtvättslagens bestämmelser om granskning, uppgiftsskyldighet och meddelandeförbud förblir de samma som tidigare, dvs. att uppgifter ska lämnas till Finanspolisen utan dröjsmål. Det så kallade 24-timmarsundantaget för advokater och revisorer tas bort. Nu ska meddelandeförbudet gälla lika för alla verksamhetsutövare.

En nyhet i den nya lagen är att Revisorsnämnden kommer att fungera som tillsynsmyndighet för revisorer vad gäller tillämpning av de två nya lagarna.

– Revisorsnämnden får på detta sätt, utöver sin allmänna tillsynsuppgift, ett ansvar för att – gärna tillsammans med FAR SRS – utarbeta föreskrifter till vägledning för revisorernas och revisionsföretagens efterlevnad av den komplicerade penningtvättslagstiftningen, säger Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%