Balans nr 11 2008

FAR SRS skadenämnd: Riskerna med ”spontanrådgivning” och vikten av att dokumentera

Riskbilden för revisorer och redovisningskonsulter ser annorlunda ut i dag än för några år sedan. Stämningsbenägenheten ökar och med det vikten av dokumentation. Självklart finns det skillnader i administrativa processer och rutiner mellan stora och små byråer, dock är det inte alltid de stora byråerna som är bäst på att dokumentera. Synsätten på dokumentation skiljer sig också åt mellan de olika disciplinerna, man har en längre tradition av dokumentation inom revision kontra redovisning.

Som alla förstår finns det en hel del att diskutera när FAR SRS skadenämnd träffas, vi har valt att här ta upp några av de ämnen som diskuterades under senaste mötet. Fokus har vi lagt på dokumentation och faran med så kallad ”spontanrådgivning”. Dessutom tipsar vi om hur man ska gå till väga om man har en skada eller om en missnöjd kund hotar med Revisorsnämnden.

Uppdragsbrev

Vi rekommenderar att all kommunikation med kunden dokumenteras. Se till exempel alltid till att skriva ett utförligt uppdragsbrev, även om det är ett okomplicerat uppdrag. Uppdragsbrev samt allmänna villkor finns att hämta på FAR SRS hemsida om man har ett regelverk att följa. För redovisningskonsulter finns det nu en standard för redovisningskonsulter, Reko, som ett stöd i den dagliga verksamheten.

Spontanrådgivning

Ett stort problem ur dokumentationssynpunkt är så kallad ”spontanrådgivning”. Ett exempel är när en kund ringer upp och vill ha ett snabbt svar. Han får sitt svar, tar det för en absolut sanning och handlar därefter. Du glömmer bort att ni överhuvudtaget har pratat med varandra. I efterhand visar det sig att rådet var felaktigt och du blir. stämd. Ofta saknas det, i dessa situationer, dokumentation om vad som sagts.

Då du inte har hela bilden kan du inte garantera att ditt råd är helt korrekt vilket du bör upplysa kunden om. Det innebär att det är kundens val och ansvar hur han agerar utifrån det råd du gett. Försök ta för vana att alltid ta noteringar vid telefonsamtal: vad frågade kunden, vilket råd gav du, osv. Ett annat förslag är att skapa ett standardmejl för bekräftelse där du frånsäger dig ansvaret vid så kallad spontanrådgivning.

Revisorsnämnden

Det har kommit till vår kännedom att vissa kunder hotar med att anmäla revisorer till Revisorsnämnden vid missnöje. Om du anser att du har rätt, fall inte till föga. Ta gärna del av praxis i disciplinärenden (se Revisorsnämndens hemsida) och se vilken typ av fall som behandlas i dessa. Det kan du även rekommendera kunden att göra. Revisorsnämnden prövar endast skador inom ramen för revisionsverksamhet. Har du gjort en korrekt bedömning har du ingenting att bekymra dig för. Acceptera aldrig ett ansvar utan att kontakta FAR SRS och försäkringsbolaget. Kom ihåg att du inte är ensam – FAR SRS stödjer revisorerna. Vi är på din sida!

Är det vanligt förekommande med hot eller känner du dig hotad? Mejla gärna till oss på skadenämnden på farsrsskade-namnd@aon.se och berätta.

Skador

Har man aldrig fått ett anspråk om ersättning riktat mot sig är det svårt att veta hur man ska gå till väga om det händer.

Får du ett anspråk om ersättning riktat mot dig, börja med att ta kontakt med ansvar skadejuristerna på försäkringsbolaget för råd och tips. De kommer sedan att sända dig en skadeanmälan som du ska fylla i och skicka tillbaka. Därefter tar försäkringsgivaren över kontakten med motparten. Är du osäker på om det verkligen är en skada kan du kontakta FAR SRS eller din försäkringsförmedlare.

I vissa fall har vi noterat att revisorn/ redovisningskonsulten själv tagit över problemet. Risken med att ta på sig ett ansvar innan försäkringsbolaget fått insyn i skadeståndsanspråket är att man kan bli utan ersättning. Efter utredning kan det visa sig att du inte kan anses skadeståndsskyldig vilket innebär att det inte finns någon skada och heller ingen ersättning från försäkringen.

Vi vet inte hur vanligt det är att man tar på sig ansvaret, men har en känsla av att det förekommer ganska frekvent, framför allt avseende mindre skador. Vi skulle därför vilja ha mer information om ämnet. Har ni erfarenhet av detta, kontakta oss gärna och berätta eller mejla på farsrsskadenamnd@aon.se.

Sammanfattningsvis: Glöm inte att dokumentera, notera och att skriva bekräftelsemejl. Vad har du gett för råd? Vad har du lovat? All kommunikation med kunden kan vara av vikt vid en eventuell skada.

FAR SRS skadenämnd Tove Hellerup

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%