Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: FAR SRS remissvar i korthet

  1. FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att begränsa revisorers skadeståndsansvar och framhåller att förslagen bör genomföras skyndsamt.
  2. FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att slopa jävsreglerna i aktiebolagslagen samt understryker vikten av att denna förändring genomförs samtidigt som revisionsplikten förändras. FAR SRS föreslår vidare att 21 § revisorslagen (den s.k. analysmodellen) ses över och ges en lydelse som nära knyter an till artikel 22 i EG:s revisorsdirektiv.
  3. FAR SRS tillstyrker utredningens förslag om att det i framtiden ska finnas endast en revisorskategori, auktoriserade revisorer. FAR SRS avstyrker dock förslaget om att godkända revisorer inte ska få tillåtas verka efter den 1 juli 2015 om de inte dessförinnan avlägger revisorsexamen.
  4. FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att den nuvarande möjligheten för revisorer och revisionsföretag att – som ett alternativ till försäkring – ställa säkerhet hos Revisorsnämnden för ersättningsskyldighet som de kan ådra sig slopas.
  5. FAR SRS föreslår att bestämmelserna om apportintyg ändras så att den rollfördelning som bör gälla mellan styrelsen och revisorn i detta sammanhang också kommer till tydligt uttryck i lagstiftningen.
  6. FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att sekretess bör gälla hos Revisorsnämnden för uppgift om misstänkt penningtvätt som en revisor kan lämna för att freda sig i ett disciplinärende.
  7. FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att revisorer och revisionsföretag får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet.
  8. FAR SRS tillstyrker utredningens förslag kring ägande och ledning av revisionsföretag. FAR SRS föreslår dock att möjligheterna till ägarspridning inte begränsas till registrerade revisionsföretag utan ska gälla också andra handelsbolag och aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet.

Läs hela FAR SRS remissvar på <www.farsrs.se>

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%