Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Hög tid att få ordning på aktieboken

Utredningen om ett enklare aktiebolag har föreslagit att aktiebreven ska slopas (se Balans nr 5/2009). Om förslaget blir verklighet kommer aktieboken att innehålla fler uppgifter och få större rättslig betydelse. Den blir då det enda dokument som styr både förvaltnings- och sakrättsliga moment kopplat till ägande i de så kallade kupongaktiebolagen (där styrelsen ansvarar för aktieboken).

Enligt en undersökning som Nordiska värdepappersregistret (NRV) gjorde 2007 är administrationen av aktieboken undermålig i en stor del av bolagen (se Balans nr 5/2007). Enligt NRV:s vd Henrik Kristensen har det inte skett någon förbättring sedan dess.

Nu är det dags att få ordning på aktieboken. Det ska gå att följa bolaget från att de bildades fram till i dag. Om den informationen saknas i aktieboken måste styrelsen se till att historiken rekonstrueras, säger Henrik Kristensen

Att inte föra en korrekt aktiebok är ett av fyra områden i aktiebolagslagen som är straffbart.

Lagen är tydlig. Det blir böter eller fängelse i upp till ett år om aktieboken inte är i ordning, säger Henrik Kristensen.

En orsak till att administrationen av aktieböckerna inte sköts korrekt är tidsbrist och bristande kunskaper om vad lagen faktiskt kräver. Henrik Kristensen ser revisorn som en viktig resurs när det gäller återskapande av information samt i arbetet med att bygga upp bra rutiner kring administrationen av aktieboken.

Revisorn utgör en fantastisk kunskapskälla. Bolagets styrelse måste ha grundläggande kunskaper eftersom lagen säger att det är styrelsens ansvar, men det skulle bli alldeles för kostsamt om alla företag skulle lära sig i detalj hur aktieboken ska skötas, säger Henrik Kristensen.

Henrik Kristensen framhåller att utredningens förslag är helt i linje med NRV:s målsättning att förenkla och förbättra dagens praxis för värdepappersadministration. Förslaget om ändringen i aktiebolagslagen (ABL) påverkar samtliga cirka 345 000 registrerade svenska kupongaktiebolag.

Mer information finns på <www.nrv.se>

Fakta aktieboken (enligt nu gällande lagstiftning)

Aktieboken är ett dokument som ska finnas i samtliga svenska aktiebolag.

Aktieboken ska enligt aktiebolagslagen innehålla uppgifter om:

  1. varje akties nummer, vilket slag aktien tillhör, om det finns aktier av olika slag i bolaget.
  2. aktieägarnas personnummer/organisationsnummer, namn och postadress.
  3. eventuella aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som aktiebreven har utgetts till.
  4. information om äganderätten begränsas av förköpsklausul, santyckesklausul och hembudsklausul.
  5. någon aktieägare har en förmyndare eller god man.
  6. eventuella förmånstagare och deras kontaktuppgifter.
  7. det ingår aktier i en investeringsfond enligt lagen om investeringsfonder, ska det fondbolag som förvaltar fonden föras in i aktieboken som aktieägare i stället för fondandelsägarna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%