Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Slopat straffansvar för sen årsredovisning

Utredningen om enklare redovisning lämnade 9 juni sitt slutbetänkande ”Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.” (SOU 2009:46) till justitiedepartementet. Bland annat föreslås att bestämmelsen om bokföringsbrott i brottsbalken ändras. Syftet med ändringen är att säkerställa att det inte alltid ska vara straffbart att upprätta en årsredovisning för sent. För att det ska vara ett straffbart åsidosättande av bokföringsskyldigheten menar utredningen att det bör krävas att det finns sådana brister i företagets bokföring att det inte går att bedöma verksamhetens resultat och ställning.

Bakgrunden är en dom från Högsta domstolen (HD) från 2004 som har kritiserats från flera håll. I denna konstaterar HD att underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning utgör ett bokföringsbrott. Domen innebär att en årsredovisning som inte har upprättats i tid kan föranleda

Samtliga förslag föreslås träda i kraft 1 juli 2010.

Övriga förslag I utredningen:

  1. En ny koncerndefinition införs i årsredovisningslagen, vilket innebär att ett företag är moderföretag till ett annat företag om det har rätt att ensamt utöva bestämmande inflytande över det andra företaget.
  2. Ett företag som tillämpar omtermationella redovisningsstandarder (IFRS) i koncernredovisningen ska tillämpa detta regelverk även när det gäller att bestämma om företaget i fråga är moderföretag I stället för koncerndefinitionen i årsredovisningslagen.
  3. Kravet att store företag ska upprätta en särskild finansieringsanalys slopas och ersätts av ett krav på kassaflödesanalys.
  4. Tryggandelagen ändras, bland annat vad gäller möjligheten att minska en avsättning som har gjorts enligt lagen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%