Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: EU lägger snabbehandlade IFRS 9 på is

International Accounting Standards Board, IASB, har åkt på ett bakslag efter den snabbbehandlade omstöpningen av den internationella standarden för redovisning av finansiella instrument, IAS 39. Det är EU som, genom Accounting Regulatory Committee (ARC), nu skjuter upp antagandet av den första tredjedelen av omarbetningen till 2010. Därmed blir det omöjligt för Europas börsbolag att tillämpa de nya reglerna i bokslut som görs i december 2009, vilket IASB ansträngt sig för att möjliggöra.

Gamla IAS 39 håller på att omvandlas till vad som kommer att heta IFRS 9. Den färdigställda delen handlar om klassificering och mätning av instrumenten, och är tänkt att tydliggöra just när redovisningen ska utgå från verkligt värde respektive anskaffningskostnader. Det är bland annat bankernas kritik mot de nya reglernas omfattande tillämpning av verkligt värde som har fått EU att efterlysa mer utredning, trots att IASB har sett denna första tredjedel av arbetet som klar.

IASB:s snabbehandling av standarden sedan mars i år har varit ett led i den globala hanteringen av finanskrisen. Del två, om nedskrivningsmetod, publicerades som ett Exposure Draft i november, och del tre kommer att handla om finansiell säkring. Dessa två delar blir tillämpbara tidigast 2010. Och detsamma gäller nu alltså även del ett.

Stopp har det även blivit för ändringar i IAS 19, standarden för redovisning av anställdas förmåner. Här är det dock IASB självt som har dragit åt bromsen. Ändringsförslaget var långt gånget vad gällde diskonteringsräntan för värdering av framtida pensionsutbetalningar. Om ett land saknar en väl fungerande marknad för högkvalitativa företagsobligationer skulle företag få rätt att i stället göra en uppskattning av motsvarande ränta. I dag är bolag i sådana lägen hänvisade till marknadsräntorna på statsobligationer, vilka ger betydligt större värden på pensionsskulderna och därmed soliditetssiffror som kan vara missvisande låga. Efter påpekanden från remissinstanser bedömde IASB dock att ämnet visat sig vara oväntat komplext, och organisationen avvaktar nu nästa totala översyn av standarden.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%