Innehåll

Balans nr 3 2010

Europa-frågor: EU:s ombudsman tar emot klagomål från medborgarna

Det svenska begreppet ”ombudsman” kom till Bryssel 1995. Då utsågs finländaren Jacob Söderman till EU:s första ombudsman. Den europeiske ombudsmannen har som uppgift att granska medborgarnas klagomål på missförhållanden i EU:s institutioner och organ. Enskilda personer, företag och organisationer kan klaga till ombudsmannen om de anser att det förekommit administrativa missförhållanden i förvaltningen av dessa institutioner och organ.

Förutom att reagera på klagomål arbetar ombudsmannen proaktivt genom att inleda undersökningar på eget initiativ, anordna möten med ledamöter och tjänstemän vid EU:s institutioner och organ, samt aktivt informera medborgarna om deras rättigheter och hur de kan utöva dem.

Om ett klagomål faller utanför ombudsmannens ämbetsområde försöker han ge klaganden råd om något annat organ som skulle kunna behandla klagomålet. Europeiska ombudsmannen samarbetar med sina nationella och regionala motsvarigheter i medlemsstaterna genom Europeiska ombudsmannanätverket.

Den nuvarande ombudsmannen, 67-årige greken Nikiforos Diamandouros, tillträdde posten 2003 och blev omvald av Europaparlamentet i början av året till en period om fem år. ”Jag är fast besluten om att se till att de europeiska medborgarna drar nytta av Lissabonfördraget. Detta gäller i synnerhet rätten till god administration, tillgång till EU-dokument och rätten att få en dialog med EU-institutionerna”, sa han vid nyutnämningen.

Exempel på ärende: En person kände sig orättvist behandlad av Rådet på grund av sin ålder och klagade därför till ombudsmannen. Rådet hade först erbjudit den klagande ett ettårigt anställningsavtal och sedan ändrat villkoren när man insåg att den klagande skulle fylla 65 år under den aktuella perioden. Ombudsmannen kunde emellertid inte finna att det förelåg något fall av administrativt missförhållande vad gällde den klagandes påstående om åldersdiskriminering. Rådet gick med på att göra en frivillig utbetalning på 1000 euro som ersättning för den olägenhet och stress som den klagande hade utsatts för.

Ombudsmannen har en hemsida som uppdateras regelbundet med sammanfattningar av ärenden, pressmeddelanden, uppgifter om kommande evenemang och skrifter som ges ut (se <www. ombudsman.europa.eu>). Sedan 2009 finns också en interaktiv vägledning på hemsidan som hjälper dig att hitta det organ som du helst bör vända dig till när du har ett klagomål. Denna tjänst har visat sig vara mycket användbar för medborgare, företag och andra organisationer i EU. Förra året sökte och fick 26 000 personer rådgivning från ombudsmannen genom den interaktiva vägledningen.

Ewa Fallenius är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Har du frågor om eu sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%