Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Första åren utan revisionsplikt – så blev det i Danmark

En besparing på 155–160 miljoner danska kronor för företagen, men bara smärre effekter på skatteintäkterna och ingen effekt på den ekonomiska brottsligheten. Det är slutsatserna i en utvärdering som danska Erhvervs- och selskabsstyrelsen gjort av konsekvenserna av revisionspliktens slopande.

Av totalt 74 761 företag som har haft möjlighet att välja bort revision har 17104 gjort det. Det motsvarar 22,8 procent av företagen. En stickprovsundersökning visar emellertid att nästan en tredjedel av dessa fortsatt att använda sig av revisorns tjänster, i form av review eller hjälp med redovisningen. Felfrekvensen i årsredovisningen är något högre bland de företag som valt bort revision, 29,5 procent jämfört med 24,4 procent. I rapporten heter det att den ”ikke er vaesentlig hojere”, men Tomas Algotsson, enhetschef på svenska Skatteverket, tycker att den danska utvärderingen bekräftar de farhågor som myndigheten tidigare har framställt med anledning av det förväntade slopandet av revisionsplikten i Sverige.

– Vi ser en risk för ökat skattebortfall, och det är inte bara ur Skatteverkets synpunkt som det är viktigt att värna om hög kvalitet i redovisning och revision, utan det är viktigt för hela samhället. Skatteverket arbetar under parollen ”Rätt från början”. Risken för att vi måste göra efterhandskontroller minskar om företaget är reviderat.

En stor majoritet, 85,8 procent, av de danska företagen som valt bort revision finns i segmentet företag med en årlig omsättning på 0–0,5 miljoner danska kronor. Genom att beräkna den genomsnittliga kostnaden för revision inom respektive storlekskategori och multiplicera med antalet företag som, inom respektive kategori, valt bort revision, kommer man fram till ett mått på den faktiska besparing som revisionspliktens slopande har inneburit: 155–160 miljoner danska kronor.

Har det i stället inneburit ökade kostnader för samhället?

Den danska utvärderingen visar inte på några sådana tendenser. En kvalitetsgranskning av företagens räkenskaper, utifrån stickprovskontroll, visar att antalet fel i redovisningen är större hos företag som har valt bort revision. ”Men det är inte tal om någon stor skillnad”, skriver rapportförfattaren och påpekar att de flesta felen är av formaliakaraktär och inte gör redovisningen mindre rättvisande. Flest fel förekommer hos de företag som inte har haft någon som helst hjälp av någon revisor, inom den gruppen har var tredje fel i sin årsredovisning.

Danska Skatteverkets, skat, stickprovsundersökning visar att det förekommer fler fel i de oreviderade företagens deklarationer, men skillnaden är inte stor och ligger inom den statistiska felmarginalen. Vad gäller den ekonomiska brottsligheten syns inga tecken på att den skulle ha tilltagit.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%