Innehåll

Balans nr 4 2010

Avstamp för nya Far

Nya Far ska leverera världens bästa medlemsnytta och vara en tydlig röst i samhällsdebatten. – Vi har en bredare agenda och ett vassare medlemserbjudande, säger Fars ordförande Svante Forsberg.

FAR SRS har bytt namn till Far. Förändringen gäller hela koncernen, som nu samlas under ett gemensamt varumärke. Irev byter namn till Far Akademi och FAR SRS Förlag kommer i fortsättningen att heta Far Förlag. Den nya organisationens kärnvärden är ledarskap, förtroende och engagemang – som ska genomsyra all verksamhet.

– Det nya varumärket ska spegla en tydligare och starkare organisation – till nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

”Bäst i världen på medlemsnytta”, vad menar ni med den visionen?

– Vi ska vara närvarande i medlemmarnas vardag med exempelvis rådgivning och praktiskt stöd. Genom att knyta medlemmar inom de olika professionerna närmare varandra i olika nätverk ökar också möjligheterna att finna lösningar på knepiga frågor som uppkommer i kontakten med kunderna, säger Svante Forsberg.

Vad gör ni om ni misslyckas?

– Då försöker vi igen, vi ger oss aldrig. Ribban är högt satt och vi har redan börjat jämföra oss med liknande utländska organisationer med gott renommé, exempelvis holländska NIVRA och brittiska ICAEW, säger Dan Brännström.

Men för att löftet att leverera världens bästa medlemsnytta ska kunna infrIAS krävs att medlemmarna engagerar sig och ställer krav på Far.

– Möjligheterna att påverka blir större. Bland annat kommer vi att aktivt fråga medlemmarna vad vi kan förbättra i vårt erbjudande. Ju mer aktiv en medlem är desto större blir medlemsnyttan, säger Svante Forsberg.

Liksom tidigare kommer serviceerbjudandet från Far bland annat att innehålla erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och relevant information. Detta är sådant som man lätt tar för givet, påpekar Dan Brännström.

– Men om vi skulle strejka ett par månader så är det nog många som skulle höra av sig, säger han.

Lokalföreningarna är ett viktigt forum för engagemang och ambitionen är att de ska utvecklas till en stark och spirande kraft i nya Far.

– Det är viktigt att Far är närvarande i hela landet, inte bara i konferensrummen i Stockholm. Genom lokalföreningarna kan vi jobba nära det lokala näringslivet på ett effektivt sätt, säger Dan Brännström och fortsätter:

– De lokala träffarna med näringslivet i höst blir ett viktigt forum i det arbetet. Kanske kommer lokalföreningarna också snart att föra dialog med det lokala näringslivet på facebook.

Men medlemsnytta handlar även om att verka för ett livskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt.

– Vi ska vara en stark röst i samhällsdebatten och driva frågor som är viktiga för förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle, säger Svante Forsberg.

Redan i dag görs en hel del sådant arbete, exempelvis genom att Far lämnar remissvar på offentliga utredningar och deltar i samarbetsprojekt med andra näringslivsorganisationer. Nya Far ska ta tillvara detta arbete och synliggöra det i större utsträckning än tidigare.

– Vi ska alltid ha en åsikt. En viktig uppgift är att väcka debatt inom områden som är relevanta för branschen och företagandet. Vi ska visa att vi tar ett samhällsansvar, säger Dan Brännström.

Dan Brännström och Svante Forsberg menar att branschen och medlemmarna har en unik insyn i svenskt näringsliv och hur företagarnas vardag ser ut – något som ska omsättas i ett ökat samhällsengagemang.

– Genom vår kompetens kan vi hjälpa regering och riksdag att åstadkomma verklig förenkling för företagen. De bästa förenklingsförslagen ska komma från Far! säger Dan Brännström.

Hur ska detta ske konkret?

– Vi kan medverka till att alla beslutsfattare, inom politiken och näringslivet, har ett bra beslutsunderlag. Kanske kan vi på så sätt bidra till att lindra nästa kris, säger Svante Forsberg.

Tankarna om en djärvare och effektivare organisation startade med 3.0-projektet, där uppdraget att leda utvecklingen för revisions- och rådgivningsbranschen till nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle fastslogs (se artikel i Balans nr 5/2009). Drivande faktorer har varit förändringar i omvärlden. Ett sådant exempel är slopandet av revisionsplikten för mindre bolag, en förändring som innebär nya möjligheter och utmaningar för branschen.

– När revisionsplikten förändras måste varenda revisor ut på banan. Reformen banar väg för utveckling av nya tjänster och Far ska leda den utvecklingen. Det är därför vi är här, säger Dan Brännström.

Pernilla Halling

Samhällsansvar

Far är en viktig remissinstans och har under de senaste åren svarat på åtskilliga remisser. Att svara på remisser är ett sätt att påverka samhällsutvecklingen och näringslivet. Från 2006 fram till 2009 skedde en ökning av antalet remisser Far besvarade. 2006 låg siffran på knappt 70 och 2009 var motsvarande antal knappt 100.

I februari 2010 hade Far 5 909 medlemmar. Av dem var 3 669 revisorer, 1 928 var redovisningskonsulter och 312 tillhörde kategorin övriga specialister.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%