Innehåll

Balans nr 4 2010

Inblick: Disciplinnämnden friade godkänd revisor

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 5/2009, beslut meddelat 22 december 2009.

Anmälaren A är ende styrelseledamot i bolaget X. Under räkenskapsåret 2008 ägde X andelar i bolaget Y i vilket bolag A var styrelseledamot. B är godkänd revisor och medlem i Far. Han var revisor i X och reviderade bolagets årsredovisning för 2008. För revisionen debiterade han drygt 20 000 kronor inklusive mervärdesskatt avseende cirka 20 timmars arbete. A begärde att disciplinnämnden skulle pröva om B hade brutit mot Fars yrkesetiska regler genom att debitera ett oskäligt högt arvode. Han anförde i huvudsak att X sedan flera år hade en fordran på Y och att B hade gjort en fördjupad granskning av fordran, vilket A i och för sig inte hade något att invända mot. Det han ifrågasatte var att B hade debiterat 11 à 12 timmars arbete för granskningen.

B hade förståelse för att A ansåg att arvodet var högt, men som ny revisor i X måste han lägga upp en grundakt och göra den fördjupade granskningen av bolagets fordran på y. Fordran hade i årsredovisningen värderats till cirka 245 000 kronor trots att X saknade säkerhet för den och trots att Y inte hade bedrivit någon verksamhet på flera år och hade förbrukat sitt aktiekapital. Efter att han hade haft flera kontakter med A och även rådfrågat Far accepterade A att fordran skrevs ned till noll kronor.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden prövade inledningsvis sin behörighet mot den nya lydelsen av 53 § andra stycket i Fars stadgar. Den konstaterade därvid att A inte hade ifrågasatt att den fördjupade granskningen av X fordran på Y hade varit befogad och att anmälan därför inte kunde anses avse b:s revisionsverksamhet. a:s kritik mot det arvode som B hade debiterat kunde inte heller anses innefatta något påstående om oredlighet. Anmälan kunde alltså prövas.

Nämnden lämnade anmälan utan åtgärd med i huvudsak följande motivering: ”Av handlingarna framgår att A inte velat godta b:s förslag om en nedskrivning till noll av det bokförda värdet på X fordran på Y. Det kan inte anses onödigt nitiskt av B att i denna situation konsultera specialister hos Far och gentemot A vidhålla sin uppfattning. Resultatet blev också att X fick ett aktieägartillskott som i förening med rörelseöverskottet för första kvartalet 2009 innebar att X styrelse i förvaltningsberättelsen kunde anteckna att den inte ansåg sig behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Mot denna bakgrund kan disciplinnämnden inte finna att B använt oskäligt lång tid för den fördjupade granskningen.”

Disciplinnämnden. Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Disciplinnämnden

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd och vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PricewaterhouseCoopers, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Nordic Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%