Innehåll

Balans nr 10 2010

Sektionen Stora företag

Arbetet inom sektionen Stora företag bedrivs huvudsakligen inom sektionens styrgrupp samt de fem arbetsgrupperna. Vi vill nämna några spännande aktiviteter som just avslutats eller är på gång:

Som ett led i Fars arbete att nå ut till yngre kvalificerade revisorer har arbetsgruppen Nya generationen i september haft ett frukostmöte, med revisorer som nyligen godkänts eller auktoriserats, för att informera om Fars arbete. Ytterligare en aktivitet för yngre kvalificerade revisorer tillsammans med representanter för börsbolagens styrelser är planerad senare i höst.

Arbetsgruppen finansiella företag och arbetsgruppen för noterade företag har gemensamt arbetat med flera viktiga frågor som EU-kommissionen väckt om bolagsstyrning i finansiella företag och förenklingar för mindre börsnoterade bolag. Frågor som behandlats är bland annat om finansiella företag ska inrätta riskutskott som bland annat ska ansvara för att upprätta en riskkontrollrapport, om styrelserna ska inrätta en formell beslutsprocess innan ett bolag går in i nya finansiella instrument och framför allt frågan huruvida revisorns bestyrkandeuppdrag ska utvidgas till att även omfatta riskrapporteringen i finansiella företag.

I fråga om revisorns uppdrag har vi i princip ställt oss positiva till en utvidgning, men framfört att förutsättningarna för och efterfrågan av en sådan rapportering först måste övervägas. När det gäller förenklingarna för mindre börsbolag (OMX, NGM) har sektionen bland annat tagit ställning till EU-kommissionens förslag att skapa två kategorier av börsbolag, ett så kallat A- respektive B-lag genom att bland annat tillåta ”IFRS-Iight” för mindre börsbolag. Syftet med förslaget är att möjliggöra för fler bolag än de allra största att till en rimlig kostnad få tillgäng till kapitalmarknaden.

Vi rekommenderar alla medlemmar som berörs av detta att ta del av remissvaren på <far.se>. Sektionen kommer att informera om EU-kommissionen fortsatta arbete med detta.

I Update nr 8/2010 informeras om att EU-kommissionen under hösten 2010 ska presentera ett antal överväganden om revisorn och revisionen. Detta förväntas ske genom ett ”Green Paper on auditing”. Sektionen kommer aktivt att arbeta med Fars ställningstaganden till detta och genom olika aktiviteter diskutera och informera om tänkbara konsekvenser för revisionen av större bolag.

Anna-Clara af Ekenstam är ordförande I Fars sektion Stora företag

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%