Innehåll

Balans nr 12 2010

Debatt: Morgondagens revisorer ställer krav på branschen

Framtidens revisorer kräver en bra balans mellan arbete och fritid, snabbare bekräftelse och ökad rörlighet i arbetslivet. I en allt hårdare konkurrens om de bästa medarbetarna måste branschen anta utmaningen och hitta nya former för att attrahera yngre generationer. Det skriver Nya generationen, en arbetsgrupp inom Fars sektion Stora företag.

I samband med Fars branschdagar i september genomförde vi en paneldebatt med representanter från de fem största revisionsbyråerna. Frågorna rörde områden som är viktiga för yngre revisorer på de större byråerna, exempelvis karriärmöjligheter, jämställdhet, ersättningar och revisorns framtid. Vi kan konstatera att branschen står inför stora utmaningar och därför vill vi hålla diskussionen om branschens framtid levande.

Yngre medarbetare måste få chansen att tidigare stiga in i bolagens ”finrum” för att få erfarenhet och kunskap om vilka frågor som är viktiga för kunderna. Om detta inte sker finns en risk att nyttan av revisionen minskar och att det uppstår ett förväntningsgap mellan revisionsinsatsen, riskbedömningen och den önskade avrapporteringen.

Vår bedömning är att yngre medarbetare har god förmåga att se risker och möjligheter och är medvetna om vikten av att lyfta fram dessa i den löpande kommunikationen och rapporteringen av revisionen. Däremot finns det ett kunskapsglapp vad gäller kommunikation av rapportering och förväntningar från koncernledning, styrelse och ägare eftersom dessa forum är mindre bekanta för yngre revisorer.

Kunskap är den främsta nyckeln till framgång för en revisor. Och i begreppet kunskap ryms såväl teori och förmåga att lösa komplexa problem, som praktisk erfarenhet av exempelvis kundrelationer. För att det inte ska uppstå problem när en person som är kundansvarig lämnar uppdraget, exempelvis vid pensionering, är det viktigt att kunskap löpande förs över från den revisor som är kundansvarig till den som är revisionsansvarig.

Begreppet ”mina kunder” är något som är väl inarbetat hos flertalet äldre revisorer och detta försvårar möjligheterna för yngre revisorer att planera, genomföra och ansvara för egna uppdrag. En tidigare succession och/eller delat ansvar genom en medrevisor skulle skapa värde för såväl kunden som den yngre revisorn och revisionsbyrån.

För branschen handlar det om att öka sin attraktionskraft, inte minst gentemot studenter. Som vi tidigare nämnt har vi märkt av en förändring i hur arbete och personlig utveckling värderas. Dagens unga har ett behov av snabbare bekräftelse och många har svårt att se sig själva på en och samma arbetsplats livet ut. Karriärvägen inom revisions- och rådgivningsbranschen är lång och slutmålet som delägare känns avlägset för många. Fram till dess att man blir kvalificerad revisor är karriärvägen tydlig, men därefter är den mer diffus. Yngre revisorer vill ha en tydligare målbild och återkoppling om vad som krävs för att avancera i organisationen. Många ser kanske inte heller delägarskap som slutmålet för sin karriär.

Mot bakgrund av detta bedömer vi det som viktigt att tydliggöra alternativa karriärvägar inom byråerna och andra ersättningsmodeller än de som finns i dag.

Ett annat önskemål hos yngre revisorer är att få möjlighet att prova på andra arbetsmiljöer. För byråerna finns stora fördelar med att underlätta för medarbetare att skaffa sig erfarenheter från andra branscher. Ett vidgat perspektiv och bredare erfarenhet är viktigt, inte minst eftersom en revisionsbyrå behöver medarbetare med olika kompetenser för att kunna skapa värde för kunderna.

De allt högre kraven på en revisor vad gäller regelverk, obligatoriska dokument och monotona arbetsuppgifter riskerar att leda till att personer som är mindre detaljorienterade, men som kan ha andra viktiga kvalifikationer, väljer att lämna branschen.

En annan tendens bland yngre är att fritiden värderas högre och att man strävar efter balans mellan arbete och fritid. ”Man jobbar för att leva” snarare än ”lever för att jobba”. I kombination med att allt fler har en familjesituation där båda gör karriär blir det allt svårare att ha ett arbete där det ofta handlar om antalet arbetade timmar.

Revisionsbyråerna är tämligen lika avseende karriärvägar, organisation och incitamentsystem, vilket framkom i samband med paneldebatten på Fars branschdagar. De ledande representanterna för de stora byråerna meddelade att de är medvetna om de utmaningar som branschen står inför och att flera av frågorna som togs upp i debatten på branschdagarna diskuteras inom byråerna.

Den revisionsbyrå som vågar anta utmaningen och möta branschens förändrade behov kommer att få ett försprång och bli en ledande aktör när det gäller att locka till sig framtidens revisorer. Vi uppmuntrar till en fortsatt debatt kring framtidens utmaningar. Dessa frågor löser sig inte av sig själva!

Andreas Brodström är auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult på SET.

Hök Olov Forsberg är auktoriserad revisor på KPMG.

Jonas Runnding är godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton.

Pernilla Crusenborg är auktoriserad revisor på PwC.

Susanne Lindqvist är godkänd revisor på Ernst & Young.

Ghassan Suleiman är godkänd revisor på Deloitte.

Nya Generationen

Nya generationen bildades i maj 2010 och är en arbetsgrupp inom Fars sektion Stora företag. Tanken är att medlemmarna i arbetsgruppen ska tillföra ett yngre perspektiv till Fars arbete.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%