Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Debatt: Revisorerna behöver klara besked!

Revisorsnämndens (RN) tillsynsnämnd har vid sitt senaste sammanträde (29 april) i ett ärende prövat frågan om kapitalförvaltning i revisionsverksamheten. Revisionsbyrån i fråga ska i årsredovisningen ha redovisat posten lager av värdepapper till ett värde om 1.745.000 kronor och bland övriga skulder upptagit en depåkredit om 997.000 kronor. Av årsredovisningen ska vidare ha framgått att aktier i depå var ställda som säkerhet för bolagets krediter. Uppgifter om bolagets totala omsättning eller balansomslutning saknas i RN:s beslut.

Revisorn har i yttrande till RN uppgett att han i stället för att pensionsspara exempelvis i bank eller försäkring valt att själv förvalta sitt pensionskapital i revisionsbyrån via en aktiedepå hos en nätmäklare och att detta måste anses som en aktivitet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.

RN har i sin bedömning uppgett att åtgärder som en revisor vidtar för att förvalta likvida rörelsetillgångar kan ske inom ramen för den verksamhet i vilken revisionsverksamheten bedrivs. ”Den handel med aktier som NN bedriver – som uppenbarligen delvis finansieras med lånade medel – får emellertid anses gå långt utöver [egen kursivering] vad som är förenligt med revisorslagen.”

Mot denna bakgrund meddelades revisorn en erinran för att denne organiserat sin verksamhet i revisionsbyrån i strid med 10 § revisorslagen och härigenom åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för byrån.

Det är sannolikt ingen ovanlig situation att överlikviditet placeras i värdepapper. RN:s uppfattning om var gränsen går för vad som är tillåtet och hur verksamheten ska organiseras för att vara förenlig med revisorslagens bestämmelser har därför en stor praktisk betydelse för flertalet revisorer. Att kapitalförvaltning inte får ske inom revisionsbyrån på belånade medel är i sig ingen nyhet. Frågan är emellertid om det endast är denna omständighet som medför att RN anser att revisorns agerande går ”långt utöver” vad som är tillåtet? Eller har RN gjort en samlad bedömning där hänsyn även har tagits till exempelvis beloppets storlek eller att det handlar om just placering i aktier? En tydligare vägledning hade uppskattats av landets revisorer. RN måste skingra dimmorna.

Helene Agélii är föreningsjurist på Far.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%