Balans nr 8-9 2010

Inblick: Redovisningskonsult blev tilldelad varning

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 1/2010, beslut meddelat 7 juni 2010.

Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverk- samhet (kvalitetsnämnden) hade vid sitt sammanträde i mars 2010 beslutat att bordlägga ett ärende angående kvalitetskontroll hos bolaget x och anmäla bolagets ägare Y till disciplinnämnden.

Y är redovisningskonsult, ensam styrelseledamot i x och driver sin verksamhet genom bolaget. Kvalitetsnämnden anförde att x vid upprepade tillfällen inte hade upprättat årsredovisning i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom föreskriven tid. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 1 juli 2004–30 juni 2005 och 1 juli 2007–30 juni 2008 var bifogade anmälan.

I svar på anmälan förklarade Y att familjesituationen varit pressad samt att det hade visat sig mycket svårt att komma i kontakt med revisorn i x.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden gav Y en varning med i huvudsak följande motivering:

”Av de aktuella årsredovisningarna framgår att ordinarie bolagsstämma i x hållits den 31 mars 2006 respektive den 29 mars 2009 och alltså mer än sex månader efter utgången av räkenskapsåren. De aktuella revisionsberättelserna innehåller följande anmärkning. ’Årsredovisningen har dock ej upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång’. Det står alltså klart att Y i egenskap av styrelseledamot i x åsidosatt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen. ... Anmälan avser redovisningen i Y:S egen verksamhet och alltså inte [Y:S] uppdragsverksamhet. Enligt disciplinnämndens uppfattning är anmärkningarna inte av sådan art att det finns anledning att utesluta Y ur Far. Det får dock anses allvarligt att en redovisningskonsult inte följer gällande bestämmelser beträffande redovisningen i sitt eget aktiebolag. Vad Y anfört om orsakerna till förseningarna innebär inte att Y kan undgå disciplinär åtgärd. De begångna felen är sådana att Y bör ges en varning.”

Disciplinnämnden,Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Disciplinnämnden

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd. Vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PricewaterhouseCoopers, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%