Innehåll

Balans nr 2 2011

Debatt: Lekmän ska kunna förstå!

Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar har debatterats i Balans. Här ger Anders Callert sin syn på hur man kan lösa vissa redovisningsproblem.

Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar bör utformas så att lekmän kan göra välgrundade bedömningar kring status och ställning rörande föreningens verksamhet. Historiskt sett har marknadsvärden för bostadsrätter fluktuerat mer än marknadsvärden för egnahem. Detta har medfört relativt stora omfördelningar av förmögenheter mellan personer med olika kunskapsnivå om bostadsrättsföreningar.

Orsaken till fluktuationen nedåt torde exempelvis vara osäkerhet kring status om yttre underhåll av byggnaderna och även viss osäkerhet kring eventuella årsavgiftsförluster. Anledningen till dito uppåt torde vara att boendeformen kan ses som effektivare med bland annat lägre kostnadsbelastning per kvadratmeter boendeyta avseende vissa driftskostnader. Även bostadspolitiska åtgärder som exempelvis räntebidrag, avhängigt statens roll och dess finansiella läge, har inneburit att marknadsvärdena fluktuerat kraftigt.

För att förbättra informationen kring bostadsrättsföreningar i syfte att mildra kraftiga prisfluktuationer har sedan några år tillbaka ny normgivning tagits fram kring redovisning av underhåll och underhållsfond. När denna nya norm infördes beaktades tyvärr inte avskrivningsproblematiken. Både avskrivning och avsättning till underhåll tillgodoser att föreningen tillförs medel för att underhålla/ersätta olika komponenter i byggnaden. Grunden är att föreningens medlemmar ska täcka upp självkostnaden, under varje enskild tidsperiod av byggnadens livscykel. Problemet med avskrivningar utgörs av att de inte är nukostnadsbaserade. Det är heller inte redovisningstekniskt möjligt att återföra avskrivningar när en komponent i byggnaden renoverats till ursprungligt skick. En uppskrivning av byggnaden medför vidare tolkningsproblem i en årsredovisning då styrelsen ansvarar för att täcka kostnaderna med årsavgifter. Eftersom årsredovisningslagen hindrar en ekonomisk förening att täcka uppkomna förluster mot uppskrivningsfonden, så redovisas förlusten för all framtid under fritt eget kapital.

Hur ska då en lekman kunna läsa av helhetsbilden av årsredovisningen, att den följaktligen utvisar att status och ställning i föreningen inte strider mot självkostnadsprincipen? För att undvika detta tolkningsproblem anser jag att man bör minimera avskrivningar av byggnader i en bostadsrättsförening. Det som enligt min uppfattning framöver bör avskrivas utgörs av den del av byggnaden som inte täcks in i budgetposten avsättning till yttre underhåll. Information kring storleken av denna del av byggnaden kan begäras av byggherren. För att en lekman bättre ska kunna bedöma vilken ambitionsnivå styrelsen har avseende underhåll och avskrivningar, kan man ta fram ett nyckeltal i årsredovisningen som i grova drag gör det möjligt att bedöma om den är hög eller låg. Dividerar man hela det taxerade byggnadsvärdet med summan av årets avskrivningar på byggnader plus årets avsättning till underhåll får man ett mått på en genomsnittlig återanskaffningstid för alla komponenter i en byggnad (undantag det stadgeenliga inre underhållet). För en lekman torde detta nyckeltal underlätta tolkningen av föreningens status och ställning kring främst yttre underhållsnivå.

Anders Callert är auktoriserad revisor på Helsingborgs Ekonomi & Revision AB.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...