Innehåll

Balans nr 5 2011

Arbetsgruppen För Offentlig Sektor

21 oktober anordnas återigen den uppskattade konferensen för revisorer inom offentlig sektor. Målsättningen är att konferensen ska vara en mötesplats där revisorer kan mötas för samtal och utbyte av kunskap och erfarenheter.

Temat för årets konferens är förväntningar och kommunikation. Vid konferensen kommer frågeställningar som handlar om hur väl revisorer svarar upp mot olika intressenters förväntningar och vad som kan och bör göras för att möta dessa att belysas och debatteras. Det är ett högaktuellt ämne, inte minst mot bakgrund av den diskussion som EU-kommissionen initierat genom sin Grönbok om revisionspolitik, i vilken det ställs ett antal relevanta frågor om innehållet i revisionsuppdraget och hur revisorer kommunicerar sina iakttagelser och slutsatser.

Konferensen inleds med att företrädare för riksdag, regering, kommuner och landsting ger sin syn på hur revisionen fungerar i dag och hur den bör utvecklas. I en efterföljande paneldebatt ger ledningarna för de olika revisionsorganisationerna sin syn på hur revisorn kan leva upp till omvärldens förväntningar.

Under eftermiddagens pass ligger tonvikten på kommunikation. Då finns det möjlighet att delta i seminarier om bland annat korruptionsbekämpning och medverka i rundabords-samtal med olika frågeställningar.

Ett komplett program för 2011 års Mötesplats Offentlig Revision finns tillgängligt via medarrangörernas webbplatser under april.

Det har sedan länge funnits ett intresse för att skapa en gemensam mötesplats för de revisorer som arbetar inom den offentliga sektorn. För oavsett om man arbetar som extern- eller internrevisor, är förtroendevald eller yrkesrevisor, möter man liknande utmaningar i sitt arbete. Frågeställningarna är också likartade för både dem som arbetar med revision på statlig eller kommun- och landstingsnivå. Därför hoppas arrangörerna Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, SKL, SKYREV och Far att Mötesplats Offentlig Revision även i år ska locka lika många som de fyra hundra som 2009 utnyttjade tillfället att möta kollegor och att diskutera aktuella frågeställningar och trender.

Årets konferens äger rum på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm.

Magnus Fagerstedt är ordförande i Fars arbetsgrupp för offentlig sektor

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%