Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Regelförenkling för företag

Riksrevisionen granskar regeringens arbete

Företagens administrativa kostnader har minskat marginellt, samtidigt som kostnaderna på andra områden har ökat. Riksrevisionen inleder nu en granskning av hur regeringen utvärderar och lever upp till det så kallade 25-procentsmålet.

Av Regelrådets årsrapport 2010 framgår att regelbördan minskat med 5 procent under mandatperioden 2006–2010 – långt ifrån det uppställda målet på 25 procent. Förenklingsprojektet är nu förlängt till 2012, men av Riksrevisionens beslut framgår att det finns problem.

– Att man går vidare från en förstudie till en huvudstudie är ett tecken på att de problemindikationer som man tyckte sig se är tydliga, säger Riksrevisor Claes Norgren, som initierat studien.

”Vår hypotes är att måluppfyllelsen vad gäller det övergripande målet är låg och att den mätmetod som används för att följa utvecklingen inte fångar upp mycket av det som är relevant för att kunna uttala sig om effekterna för företagen”, skriver Claes Norgren i beslutet från 9 maj i år.

Indikationerna tyder på att företagarna inte upplevt några positiva effekter av regelförenklingsarbetet. Riksrevisionen har även kunnat konstatera att kostnaderna har ökat på flera områden, särskilt skatteområdet. Detta fångas dock inte upp i regeringens mätning som bara tar hänsyn till de administrativa kostnaderna.

Riksrevisionens granskning ska vara klar i mars nästa år.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%