Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Inblick: Börsrevisorer får kritik av RN

Vid Tillsynsnämndens sammanträde 31 mars 2011 meddelades för första gången disciplinära åtgärder till följd av Revisorsnämndens, RN:s, kvalitetskontroller avseende revisorer och revisionsbolag som reviderar börsnoterade bolag.

I båda ärendena poängterar RN betydelsen av att det handlar om revision av börsnoterade bolag. I sådana uppdrag måste kraven på arbetet som ligger bakom revisorns uttalanden i revisionsberättelsen sättas särskilt högt, samtidigt som de överväganden som revisorn gör ofta är mer komplicerade än vad som är fallet i andra bolag.

Det ena ärendet avsåg revisorns hantering av bolagets finansiella risker (treasury). Revisorn hade bedömt risken i bolagets redovisning av finansiella instrument som medelhög. Bedömningen grundades i huvudsak på en övergripande genomgång av treasuryfunktionens organisation och en genomgång av bolagets policyer och principer. RN var av annan uppfattning och ansåg att förhållandena var sådana att revisorn i stället borde ha utgått från att den inneboende risken i treasuryfunktionen var hög och att det därmed ankom på denna att vidta åtgärder för att reducera risken till en acceptabel nivå. RN ansåg därför att revisorn hade åsidosatt god revisionssed genom att utföra en otillräcklig granskning av bolagets interna kontroll avseende treasury. Revisorn ansågs även ha utfört en otillräcklig granskning av effektiviteten i bolagets säkringar och av bolagets dokumentation av denna. Dessutom fick revisorn kritik för att han underlåtit att dokumentera sitt arbete i flera viktiga avseenden.

Vid valet av disciplinär åtgärd har nämnden vägt in att det handlar om revision av ett börsnoterat bolag. Därutöver har RN beaktat att det rörde sig om granskning av en väsentlig post med hög inneboende risk samt att postens stora volym med hänsyn till koncernens resultat, ställning och omsättning måste anses ha varit av stor betydelse för det redovisade resultatet i koncernen.

Även i det andra ärendet fann RN att revisorns dokumentation till vissa delar varit bristfällig. Vidare fann RN att revisorns granskning av värderingen av goodwill hade varit så bristfällig att han inte hade haft grund för att tillstyrka fastställande av koncernens resultat- och balansräkningar. Revisorn hade inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av en felaktig notupplysning i årsredovisningen angående värdet av goodwillposten. Han kritiserades även för att han varken uppmärksammat den bristfälliga efterlevnaden i årsredovisningen av krav i IFRS eller påtalat detta för bolagets styrelse och krävt rättelse. Revisorn hade dessutom, i rapporter till bolagets styrelse, uttalat att hans revisionsberättelser inte skulle avvika från standardutformningen, trots att bolaget vid de aktuella tidpunkterna ännu inte hade avgett någon årsredovisning. Slutligen fann RN att revisorn vid sin granskning underlåtit att uppmärksamma en pantsättning samt avgett ett revisorsyttrande för sent.

Vid valet av disciplinär åtgärd har RN uppgett att de brister som läggs revisorn till last är så allvarliga att de i sig motiverar en varning. Till detta kommer att bristerna har förekommit i revisionen av ett börsnoterat företag.

I båda fallen fick revisorerna en varning.

Fars chefsjurist Helene Agélii

helene.agelii@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%