Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Ny hjälp i byråns kvalitetskontroll

Varje byrå, stor som liten, ska följa ISQC1. Men hur vet man att systemet för kvalitetskontroll överensstämmer med de nya reglerna? Via ekvalitet.se har Far skapat ett praktiskt stöd. Genom att besvara ett antal påståenden går det snabbt att få en bild av hur byrån ligger till.

Sedan 1 januari ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information följa reglerna i International Standard on Quality Control 1 (ISQC1). Det innebär att varje byrå, oavsett storlek, ska ha ett system för kvalitetskontroll.

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har ställt upp ett antal krav som riktar sig till företagets ledning. Kraven syftar till att minska risken för fel i revisionsberättelsen.

För en tid sedan tog International Federation of Accountants (IFAC) fram en guide med fem tips för hur man på ett relativt enkelt sätt implementerar ISQC1. I stora drag handlar det om att ta sig tid att studera standarden, att jämföra sitt nuvarande kvalitetskontrollsystem med ISQC1, anpassa kvalitetskontrollsystemet till företagets storlek, att ta hjälp av experter utifrån om så behövs och att utbilda personalen i vad ISQC1 innebär.

Far erbjuder det stöd som krävs för att implementera de nya reglerna, i enlighet med IFAC:s krav.

– Medlemmar som loggar in på Fars hemsida hittar en hel del information om vad de bör tänka på angående ISQC1, säger Bengt Skough ansvarig för Fars sektion Små & medelstora företag.

Det är företagets ledning som ansvarar för att kvalitetskontrollsystemet införs samt att kontrollera att det efterlevs. Enligt ISQC1 ska företagsledningen bland annat skapa bra rutiner i företaget så att oberoendefrågor hanteras på ett korrekt sätt i alla uppdrag. Det är också viktigt att varje företag är noggrant med sin dokumentation.

Hur ska man veta att byråns eget kvalitetskontrollsystem överensstämmer med ISQC1?

– IFAC:s tips är att undersöka om det nuvarande kvalitetskontrollsystemet stämmer överens med ISQC1. Medlemmar som är inloggade på Fars hemsida kan genom ekvalitet.se få stöd och hjälp när det gäller jämförelsen. Där finns exempelvis ett frågeformulär som ansvarig för kvalitetskontrollen kan fylla i och på så sätt få en bild av hur byrån följer ISQC1, säger Bengt Skough.

På ekvalitet.se möts den som loggat in av ett antal påståenden där det gäller att svara på i vilken utsträckning man instämmer. Frågorna följer ISQC1:s olika delar och ett exempel under rubriken ”Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget” är:

”Revisionsföretagets riktlinjer och rutiner främjar en intern kultur där kvalitet är grundläggande vid utförande av uppdrag”. Den som svarar kan välja mellan instämmer ej, instämmer delvis, instämmer helt. När alla frågorna är besvarade går det att få fram en rapport där det blir tydligt om företaget följer ISQC1. Det går även att få fram svaren i diagramform.

– På så sätt blir det enklare att se hur man ligger till med sin kvalitetskontroll jämfört med vad standarden kräver. Men det är som sagt viktigt att den som svarar på frågorna verkligen har förstått vad standarden innebär, säger Bengt Skough.

Charlotta Danielsson

I Balans nr 1/2011 och 10/2010 finns fler artiklar om ISQC1.

ISQC1

International Standard on Quality Control 1 (ISQC1) är nedbruten i följande delar:

  1. Ansvaret för kvaliteten.
  2. Yrkesetiska krav (som hanterar oberoendefrågor, men även en del annat närliggande).
  3. Hur man väljer om man vill ta på sig ett nytt uppdrag och om man vill behålla de uppdrag man redan har.
  4. Frågor om personal, till exempel vem som ska arbeta på ett visst uppdrag och hur man utbildar sin personal.
  5. Hur uppdragen utförs, det vill säga att de har rätt kvalitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...