Balans nr 8-9 2011

Far i förändring

Fler kvinnor och lägre genomsnittsålder bland medlemmarna

Revisions- och rådgivningsbranschen förändras. I fyra nummer skildrar Balans Fars medlemskår med fokus på organisationens fyra sektioner.

Far har genomgått en omvälvande förändring – från en klubb för auktoriserade revisorer till en organisation som omfattar hela revisions- och rådgivningsbranschen. Breddningen har bland annat medfört en jämnare köns- och åldersfördelning inom medlemskåren, vilket syns tydligt i figuren.

För tre år sedan konstaterade Balans att den genomsnittliga Far-medlemmen blir allt äldre. Då var den genomsnittliga medlemmen 49 år och man. 2004 var han 47 år, 1997 var han 45 år och 1988 var han 42 år. Denna trend är nu bruten. I dag är den genomsnittliga medlemmen visserligen fortfarande en man, men han är yngre, knappt 48 år. Inom ett par år har han sannolikt blivit omsprungen av en kvinna.

Att köns- och åldersfördelningen har blivit jämnare beror på att närmare 75 procent av redovisningskonsulterna, en medlemskategori som tillkom i januari 2008, är kvinnor och att denna grupp som helhet är yngre. Den genomsnittliga revisorsmedlemmen i Far blir dock fortfarande allt äldre, med en genomsnittsålder på 49 år och fem månader. Den genomsnittliga redovisningskonsulten (som är medlem i Far) är en kvinna och drygt 45 år.

Det totala antalet medlemmar är i dag 6.728, varav 3.521 män och 3.207 kvinnor. Medelåldern för en kvinnlig Far-medlem är 45 år och tre månader, och för en man 49 år och nio månader.

Fars medlemmar är indelade i fyra sektioner: sektionen Små & medelstora företag, sektionen Stora företag, Skattesektionen och Rådgivningssektionen. Merparten av medlemmarna utgörs fortfarande av revisorer, 3.783 personer, men redovisningskonsulterna knappar in och är i dag 2.460 personer. Övriga medlemmar är specialister, exempelvis skattespecialister eller rådgivare. Flest medlemmar har sektionen Små & medelstora företag, 5.467, där redovisningskonsulterna ingår samt revisorer som arbetar med små och medelstora företag. Sektionen Stora företag har 777 medlemmar, medan Skattesektionen och Rådgivningssektionen tillsammans har 485 medlemmar.

Majoriteten av Fars medlemmar arbetar på någon av de sju stora byråerna i landet, knappt 56 procent. För tre år sedan var den siffran 63 procent. Av samtliga medlemmar arbetar följande andel på någon av de sju stora byråerna:

  1. 18,3% PwC
  2. 10,9% Ernst & Young
  3. 9,9% KPMG
  4. 6,8% Grant Thornton
  5. 5,1% Deloitte
  6. 2,8% BDO
  7. 1,8% Mazars SET

Att andelen medlemmar som arbetar på någon av de största byråerna minskar beror sannolikt dels på samgående mellan FAR och SRS 2006 samt att Far har öppnat upp för redovisningskonsulter att bli medlemmar. SRS hade fler medlemmar än Far som var verksamma vid mindre byråer och redovisningskonsulterna arbetar också i större utsträckning på mindre byråer.

Pernilla Halling

Ovan syns motsvarande figur från Balans nr 1/2008. Då hade organisationen närmare 4.000 medlemmar. Andelen kvinnor var 30 procent. Sedan dess har medlemsantalet ökat och kvinnorna har blivit fler. I dag har Far 6.728 medlemmar och andelen kvinnor utgör närmare 48 procent. Medlemmarnas genomsnittsålder har sjunkit något, från 49 år till knappt 48 år.

* Siffrorna i texten och figuren är per 28 juni 2011. Då utträden ur Far registreras löpande kan siffrorna i figuren och texten på marginalen komma att avvika från faktiska förhållanden.

Från revisorsorganisation till branschorganisation

Under 2000-talet går Far från att omfatta endast revisorer till att vara en organisation för hela revisions- och rådgivningsbranschen. Utvecklingen märks på medlemsantalet, som ökar från drygt 2.000 till över 6.700. Tidsaxeln visar utvecklingen från sent 1990-tal fram till och med 28 juni i år. Under perioden har vissa händelser särskilt stor påverkan på medlemsantalet, vilket tidsaxeln visar.

Svenska Revisorsamfundets (SRS) medlemsantal syns inte på tidsaxeln före 2006. Vid samgåendet mellan FAR och SRS i september 2006 har SRS omkring 1.300 medlemmar. Under 2011 närmar sig Fars medlemsantal 7.000.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%