Innehåll

Balans nr 11 2011

Noteringar: Inte god sed att ändra i bokslut

Bokföringsnämnden har sagt sitt. Ett redan fastställt bokslut ska inte ändras. Fel som avser tidigare räkenskapsår ska rättas i närmast följande bokslut efter att felet har upptäckts. Samma sak gäller även vid byte av redovisningsprincip, effekterna av bytet ska redovisas i närmast följande årsredovisning/bokslut efter principbytet. Det är god redovisningssed konstaterar Bokföringsnämnden.

Bakgrunden är ett rättsfall som Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra. Innan dom avkunnas ville domstolen få in Bokföringsnämndens syn på saken.

Fallet gäller ett företag som bytte redovisningsprincip för säkringsredovisning av sina långfristiga skulder i utländsk valuta. Bytet påverkade det skattepliktiga resultatet. I samband med nästa bokslut uppmärksammades företaget på att bytet stred mot god redovisningssed. Nytt bokslut upprättades därför även för tidigare år. Företaget begärde omprövning av taxeringen för tidigare år med hänvisning till ändrat bokslut. Det godtog inte Skatteverket och tvisten har fortsatt hela vägen upp till högsta instans.

Bokföringsnämnden motiverar sitt yttrande med att principen om räkenskapsårets slutenhet är grundläggande. Man hänvisar till internationell normgivning och jämför även med bokföringslagens regler om rättelse av bokföringsposter i den löpande bokföringen.

Jesper Karlsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%