Innehåll

Balans nr 4 2012

Debatt: Revisionsberättelsen blir löjeväckande – nej, back to basic!

I Balans nr 3/2012 skrev Dan Brännström och Lennart Iredahl om EU-kommissionens förslag till ny revisionsberättelse. I en replik skriver Siv Berlin att revisionsberättelsen riskerar att bli en löjeväckande text som ingen orkar läsa.

Återigen är vårt viktiga verktyg revisionsberättelsen i farozonen! Den har upprepade gånger utsatts för allvarliga sabotage från en obestämd omvärld, men den här gången sker attacken med det grövsta artilleriet. Angreppen inträffar alltid i samband med att andra aktörer i affärsvärlden har råkat ut för blåsningar. Tror somliga att omformulering av mallen för revisionsberättelser kan hindra ekonomiska katastrofer?

Under större delen av mitt yrkesliv som auktoriserad revisor var ett ja ett ja och ett nej ett nej. Då var revisionsberättelsen kort och koncis. Den intygade att allt var i ordning. Fanns det något att anmärka eller påpeka, syntes det tydligt: revisionsberättelsen blev strax mycket längre än vanligt.

Vem vänder sig revisionsberättelsen till? I första hand vänder den sig till bolagsstämman för att ge vägledning i beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Då revisionsberättelsen, liksom årsredovisningen den uttalar sig om, är en offentlig handling vänder den sig också till bolagets övriga intressenter.

Vad vill då dessa och bolagsstämman veta av revisorn? Jo, helt enkelt om årsredovisningen är någorlunda riktig och att styrelsen och verkställande direktören har skött sitt uppdrag enligt sina befogenheter.

Hur tillmötesgår revisorn bäst intressenternas behov av information? Jo, genom en kort, tydlig och lättläst berättelse, där eventuella anmärkningar framgår tydligt.

Det är inte så vanligt med så kallade orena revisionsberättelser. Förklaringen är att verkställande direktören och företagsledningen oftast rättar sig efter hand när revisorn påtalar brister. I många av de under senare år internationellt uppmärksammade företagsfallissemangen har revisionsberättelserna inte innehållit några anmärkningar. Det ger självfallet upphov till tvivel på revisionens effektivitet. Revisionen är under ständig utveckling, men den kommer aldrig att helt undanröja risken för att situationer inte blir tillräckligt belysta i den offentliga rapporteringen. Styrelse och revisor kan också ha olika uppfattning om risksituationer; en felaktig varning i en revisionsberättelse likaväl som en underlåten anmärkning kan förorsaka skada för vilken revisorn kan göras ansvarig. Det är ibland en balansgång på slak lina som få intressenter kan sätta sig in i. Det hör till de utmaningar en revisor har i sin yrkesutövning, utmaningar som inte påverkas av hur mallen för revisionsberättelsen är utformad. De rör sig på ett helt annat plan.

Att sprida information om vad revision omfattar är vällovligt och erforderligt. Men det kan aldrig vara riktigt att använda revisionsberättelsen för utbildningsändamål. Så snart ny oro uppkommer på marknaden, utökas omfånget på berättelsen och har i den form som presenterades av Dan Brännström och Lennart Iredahl i Balans nr 3/2012 blivit totalt förvirrande.

Det är min innerliga förhoppning att det i de standardsättande internationella kommittéerna finns några pragmatiska och förnuftiga personer som kan sansa sig. Back to basic!

Jag är också innerligt tacksam för att min professionella verksamhet har upphört: vad än fortsättningen för med sig behöver jag aldrig riskera att tvingas sätta mitt namn under en så löjeväckande revisionsberättelse.

Siv Berlin är före detta auktoriserad revisor och har bland annat varit styrelseledamot i FAR.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%