Balans nr 11 2012

Från enmansbyrå till Big 4

Redan på 1930-talet fanns embryon till dagens stora revisionsbyråer

Dagens bolagsstruktur inom revisions- och rådgivningsbranschen är resultatet av en 100-årig utveckling. Den svenska marknaden, liksom den internationella, domineras av fyra stora byråer som kan spåras tillbaka till de första auktoriserade revisorerna.

1912 auktoriserades de första revisorerna vid Stockholms Handelskammare. De var sex till antalet, samtliga män. De arbetade på egna byråer, några på egna adresser, andra delade kontor. Efter ett par decennier, i början av 1930-talet, fanns det i Sverige redan embryon till dagens fyra största revisionsbyråer, Big 4.

Ernst & Young går att spåra ända tillbaka till den namnkunnige Oskar Sillén, men den något yngre Sven Hagström (auktoriserad 1921) är den som brukar nämnas som ”grundare”. Sedan 1930-talet och framåt förekommer namnet Hagström i flertalet olika byråkombinationer: Hagström & Bredberg, Hagström, Bredberg & Wendler, Hagström & Sillén, Hagström & Olsson. De successiva sammanslagningarna leder slutligen fram till Ernst & Young 1990.

KPMGs historia går tillbaka till Bohlins, grundat 1923. Ända in på 1980-talet var Bohlins den största svenska revisionsbyrån med de största börsbolagen som kunder – ett arv som gör sig gällande så till vida att KPMG fortfarande är marknadsledande inom storbolagsrevision. Redan på 1960-talet samarbetade Bohlins med Peat, Marwick, Mitchell & Co (PMM) som så småningom skulle bli KPMG, efter Klynveld, Peat, Marwick och Gördeler från respektive Nederländerna, Storbritannien, USA och Tyskland.

Deloittes svenska gren startar med Fritjof Dahlgren som 1925 bildade byrå i eget namn. 1984 inleddes en samgåendeprocess mellan flera små- och medelstora byråer som 1988 bildade TRG Revision. På 1990-talet integrerades TRG Revision i det nätverk som i dag heter Deloitte.

William Welch Deloitte var en av de allra första revisorerna. 1845 grundade han sin byrå i London. När Arthur Andersen kollapsade i samband med Enronskandalen övertog Deloitte stora delar av Andersens svenska rörelse.

PwC är i dag störst bland revisionsbyråerna, både i Sverige och globalt. I Sverige har PwC sitt ursprung i Öhrlings och Price Waterhouse, som var den första och under flera decennier den enda internationella revisionsbyrån i Sverige. Att Price Waterhouse fick tillstånd att verka i Sverige kunde de tacka Kreugerkraschen för.

– Efter Kreugerkraschen fanns det ingen ojävig revisor i Sverige, så man måste bjuda in någon utifrån och Price Waterhouse fick dispens från lagstiftningen, berättar Björn Markland, ordförande och senare generalsekreterare i FAR under 1980- och 1990-talen.

Dispensbrevet var utfärdat av självaste konung Gustav V och prydde länge väggen i receptionen på Price Waterhouse, minns Björn Markland.

Den utländska byrån hade ett naturligt försprång när det gällde de internationella börsbolagen, vilket kan ha bidragit till att premisserna för dess tillstånd/undantag kunde bli föremål för diskussion ända in på 1980-talet.

Samtidigt som Price Waterhouse etablerade sig i Sverige (1932) startade P.O. Öhrling sin byrå. De två byråerna skulle så småningom gå ihop. I dag är det långa namnet Öhrlings PricewaterhouseCoopers ersatt av PwC kort och gott.

Dagens bolagsstruktur inom revisions- och rådgivningsbranschen är resultatet av olika drivkrafter, som delvis är motriktade, menar Björn Markland.

– När det är dags för ett generationsskifte vid mindre byråer vill delägarna trygga sina pensioner, samtidigt som de känner ett ansvar för vad som händer med de yngre på byrån.

– Äldre har alltid en tendens att tro att de yngre inte kan. Sammantaget ger det incitament att sälja till en av de större byråerna, säger Björn Markland.

Runt 1990-talet var det stora pensionsavgångar. Samtidigt koncentrerades marknaden kring Big 4. Men det finns fler förklaringar till att de stora internationella aktörerna i dag dominerar. Kvalitetsfrågorna är en viktig faktor.

– Jag vill påstå att det är diskutabelt om man ensam kan driva en liten byrå med toppkvalitet. De ökande kraven på kvalitet och resurser har lett till bildandet av nätverk och i många fall rena sammanslagningar, säger Björn Markland.

För 20 år sedan eskalerade kvalitetskraven på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Vid den tiden publicerade Balans (nr 3/1992) ett detaljerat flödesschema som beskriver utvecklingen på revisionsbyråmarknaden fram till tidigt 1990-tal. Av diagrammet kan utläsas att mellankrigstiden var en expansiv tid. Kreugerkraschen gav en skjuts åt professionen som kom att bli något av ett modeyrke.

När andra världskriget härjade i Europa drabbades även den svenska ekonomin, under den här tiden startas få eller inga nya revisionsbyråer. I slutet av 1940-talet började nyetableringen igen. 1948 startade Sten Erik Feinstein byrå under eget namn. Sten Erik Feinstein Revisionsbyrå skulle sedermera bli BDO. 1949 startade även Bertil Olsson en framgångsrik karriär. Hans firma kom så småningom att slås ihop med Hagström. 1988 utgjorde Hagström & Olsson basen till det som snart skulle bli Ernst & Young.

Lindebergs Revisionsbyrå, grundad av Börje Lindeberg 1950 utvecklades till en av de större svenska byråerna. Så sent som 2008 bytte Lindebergs namn till Grant Thornton, efter det internationella nätverket som byrån hade anslutit sig till.

Historien slutar inte här. 100 år efter att de första revisorerna auktoriserades i Sverige, vill EU-kommissionen omreglera revisionsmarknaden i grunden. Bland annat genom reformer som syftar till att mindre byråer ska få lättare att konkurrera på den europeiska marknaden. Men konkurrensen mot Big 4 kommer kanske snarare att komma från Kina, som nu satsar på att bygga upp egna storbyråer av världsklass.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%