Innehåll

Balans nr 1 2013

Noteringar: ”Fler fall i dåliga tider”

Revisorsnämnden har i en rad ärenden på senare tid kritiserat revisorer för att de inte varit tillräckligt aktiva när det gäller att få in underlag från kunden. Problemet kan påverkas av dåliga tider.

– Brister i aktivitetsplikten har varit en fråga som dykt upp frekvent, säger Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden.

Han vill inte säga säkert om problemet har blivit vanligare, eller om det snarare handlar om att Revisorsnämnden har blivit mer uppmärksam på frågan. När en handläggare uppmärksammar ett fall leder det till att andra handläggare blir uppmärksamma på samma fråga, bland annat genom praxisdiskussioner, vilket i sin tur leder till fler ärenden i denna fråga.

– Sedan kan man fråga sig om det finns en koppling till den finansiella krisen, säger Adam Diamant och fortsätter:

– I svåra tider väljer många att prioritera bort de mer formella bitarna i företagandet, vilket kan leda till att skatt och redovisning blir eftersatta.

Revisorsnämnden ser sådana tendenser, även hos de personer som är föremål för tillsyn. Därför är det extra viktigt att hålla fast vid goda rutiner i dåliga tider.

Rakel Lennartsson

Revisorns Kommunikation

Eftersom revisorn har många kunder att hantera inom de tidsramar som lagen anger krävs det i realiteten ännu bättre framförhållning. Revisorn tar lämpligen fram en tidsplan i samråd med kunden. Tidsplanerna anpassas efter kundens behov och vilken arbetsinsats som krävs. En idé kan vara att prissätta tiden, så att framförhållning ger en ekonomisk premie, medan sista minuten-arbete kostar mer.

Oavsett vem i företaget som är revisorns primära kontaktperson är styrelsen alltid formell företrädare för företaget och måste vara informerad om de tidsramar lagen sätter. Och när dessa inte respekteras ingår det i revisorns aktivitetsplikt att informera styrelsen.

  1. Upprätta en tidsplan – gör detta i samråd med kunden.
  2. Automatisera påminnelserna – tänk på att det inte räcker med att ringa, utan det krävs även skriftliga påminnelser.
  3. Dokumentera – ett mejl blir automatiskt en dokumentation.

Detta säger lagen

Årsstämman, som måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, kan ses som en deadline för revisionen. Planeringen läggs upp genom att räkna bakåt stegvis. I årsredovisningslagen (8 kapitlet 2 §) finns regler om årsredovisningens avlämnande till revisorn och i aktiebolagslagen (9 kapitlet 28 §) regleras när revisorn måste lämna sin revisionsberättelse till stämman.

  1. Ett aktiebolag ska lämna årsredovisningen senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma.
  2. En ekonomisk förening ska lämna årsredovisningen senast en månad före ordinarie föreningsstämma.
  3. Övriga företag ska lämna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.
  4. Revisionsberättelsen ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före årsstämman.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%