Balans nr 1 2013

Fördjupning: Förtydligande till ”Nyheter inför bokslutet 2012”

Upprättande av kontrollbalansräkning

Vi har blivit uppmärksammade på att vi i vår artikel ”Nyheter inför bokslutet 2012” i Balans nr 12/2012, uttryckt oss på ett sätt som väckt frågor. Vi vill därför räta ut frågetecken som vår skrivning har givit upphov till. Frågorna avser avsnittet som behandlar nyheter från FARs policygrupp för redovisning (FAR). I vår artikel belyser vi att FAR under 2010 tog bort viss vägledning som tidigare återfanns i RedR 2 Kontrollbalansräkning. Vår skrivning har av vissa tolkats som att vi anser att företagen inte längre får beakta dolda övervärden och kapitaltäckningsgarantier för att underlåta att upprätta kontrollbalansräkning vid kapitalbrist. Vårt syfte med skrivningen var att belysa att FAR tagit bort text i RedR 2 Kontrollbalansräkning. Vi vill dock i detta sammanhang peka på den text som återfinns i FARs Samlingsvolym 2011. I ”Inledningen till FARs rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor” framgår, på sidan 1578, att RedR 2 ändrats och att motivet till detta var att FARs normer om redovisning inte ska innehålla associationsrättsliga rekommendationer utan endast behandla redovisning. FAR pekar på att det inte är redovisningsrekommendationer som anger om eller när en kontrollbalansräkning ska upprättas utan det är 25 kapitlet ABL som reglerar dessa frågor. Skrivningen i 25 kapitlet 14 § ABL med tillhörande förarbeten om kontrollbalansräkning har inte förändrats i fråga om kontrollbalansräkning på många år. Lag, lagförarbeten och rättspraxis gäller.

Följande text återfinns i proposition 2000/01:150 sid 91: Någon kontrollbalansräkning behöver alltså inte upprättas i sådana fall då det synliga egna kapitalet enligt den offentliga redovisningen visserligen understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet men det är uppenbart att det finns dolda övervärden, av det slag som får beaktas enligt 13 §, som täcker bristen. I sådana fall är det dock lämpligt att de överväganden som styrelsen har gjort noteras i styrelseprotokollet.

Till den senaste ABL finns inga förarbeten utan hänvisning sker till proposition 2000/01:150. Hänvisningen till 13 § ovan motsvarar dagens 25 kapitel 14 § ABL. Allt annat oförändrat förutom att det gjorts en ny paragrafnumrering i nya ABL. Av förarbeten kan man inte finna stöd för någon skärpning. Vi har även fått information om att FAR sedan 2011 driver ett projekt för att utreda huruvida så kallade påkallningsbara/icke-automatiska kapitaltäckningsgarantier bör beaktas innan de har bokförts i det berörda bolaget vid fråga huruvida kontrollbalansräkning behöver upprättas. FAR kommer att genomföra remissbehandling av den frågan i någon form. Även frågan om så kallade automatiska kapitaltäckningsgarantier (som inte behöver påkallas) måste bokföras i den löpande redovisningen är under utredning hos FAR. När kapitaltäckningsgarantin bokförs i löpande redovisning uppstår inget behov av att upprätta en kontrollbalansräkning.

Vi hoppas att vi med detta klargörande rätat ut frågetecken kring vår skrivning.

Carina Edlund, Camilla Persson och Catharina Pramhäll

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%