Balans nr 2 2013

Noteringar: IFAC tar pulsen på små byråerna

”Quick Poll” går ut till små- och medelstora medlemsföretag i hela världen

Regelbördan, den osäkra konjunkturen och konkurrensen om kunderna är de största utmaningarna för småföretag i hela världen. Det visar IFACs sammanställning av det halvårsvis återkommande frågebatteriet ”Quick Poll”.

Den så kallade SMP Quick Poll lanserades 2011. Enkäten vänder sig till små- och medelstora byråer i hela världen, som genom sin nationella branschorganisation är anslutna till IFAC. I Sverige rör det sig om knappt hälften av FARs 6.000 medlemmar som har möjlighet att två gånger om året ge sin syn på företagsklimat och viktiga frågor för småbyråer.

I dagarna publiceras rykande färska siffror. Regelbördan är just nu den största utmaningen, för både konsulter och kunder. 25 procent av de svarande anser att regelbördan är kundernas största utmaning. När det gäller dem själva är siffran ytterligare något högre: 27 procent av konsulterna anser att regelbördan är deras största utmaning.

Därefter kommer den osäkra konjunkturen: 22 procent av de svarande anser att den ekonomiska osäkerheten är kundernas största utmaning. Och när det kommer till dem själv anser nästan lika många, 21,5 procent, av de svarande att den största utmaningen är att locka och behålla kunder. Prispressen, som var en stor fråga i somras, har nu halkat ner till tredje plats.

Syftet med SMP Quick Poll är att IFAC ska få input till sitt strategiska policyarbete.

– Det är viktigt att man engagerar sig och svarar på enkäten, säger Mats Olsson, som är Nordiska Revisorsförbundets (NRF) representant i IFACs Small and Medium Practices (SMP) Committee.

– Vår agenda påverkas av de svar vi får in och när tillräckligt många svar pekar åt ett håll kan IFAC inte bortse från det – även om Sveriges röst skulle saknas, säger han.

Svarsfrekvensen varierar stort mellan olika länder, och svenskarna hör till dem som hittills varit minst engagerade. Totalt sett har IFAC fått in runt 3.600 respektive 3.700 svar vid de två senaste enkäterna.

– Trots den ojämna svarsfrekvensen försöker IFAC dra slutsatser på global nivå. Ibland händer det att ett land sticker ut med otroligt många svar. Då testar vi givetvis vad som händer med genomsnittet om det landet lyfts ur undersökningen, säger Mats Olsson

Quick Poll är också ett sätt för IFAC att ta reda på hur väl medlemmarna känner till och förstår olika standarder som IFAC är huvudman för, som exempelvis Code of Ethics.

– Här visar Quick Poll tyvärr att medlemmarna, globalt sett, behöver ännu mer utbildning.

Med tanke på att revisorer och rådgivare på småbyråer har svarat att förtroendet är den viktigaste frågan för branschen att ta itu med 2013, torde IFAC ha ett gyllene tillfälle att sprida Code of Ethics.

– Men undersökningsresultatet är också en hälsning till de nationella branschorganisationerna, som FAR, att de måste satsa ännu mer på utbildning, säger Mats Olsson.

– På mindre byråer är det som regel svårare att vara borta från arbetet, en enmansbyrå måste ju i princip stänga, så då gäller det att även en etikutbildning upplevs ge stor nytta.

Det händer också att IFAC lyfter ut enskilda aspekter av undersökningen och belyser dem i olika broschyrer. I somras upplevde exempelvis europeiska småbyråer att prispressen var den största utmaningen. För att bemöta deras oro publicerade IFAC artikeln How to cope with pressure to lower fees, med en kort omvärldsanalys och en lista med konkreta tips att använda i den egna verksamheten.

– Jag tycker att detta är ett bra exempel på att IFAC har ett hands on-perspektiv som ibland saknas inom våra regionala och nationella organisationer (FEE, NRF och FAR, reds anm.). FARs utbildningar är av förklarliga skäl inriktade på att lära sig nya standarder och regelverk, ”core business”, men ibland upplever jag, som själv kommer från en liten byrå, att förmågan att driva det egna företaget inte sällan är det som kan hämma en liten byrås utveckling. Här arbetar IFAC med support i olika former, på ett sätt som över huvud taget inte kan återfinnas i FEE och som det skulle kunna finnas mycket mer av i FAR än vad som är fallet i dag, säger Mats Olsson.

Det är en ganska utbredd uppfattning bland FARs medlemmar att storbyråerna dominerar agendan och att FAR lägger sin tid på internationella frågor långt ifrån småbyråernas verklighet. Men förr eller senare sipprar de internationella besluten ner på den lokala nivån.

– Att delta i Quick Poll är ett sätt att påverka och vägleda alla oss som åker på möten runtom i världen, så att vi inte springer vilse utan har bra koll på vår verklighet, säger Mats Olsson.

Rakel Lennartsson

SMP quick poll

SMP Quick Poll genomförs två gånger om året, i maj–juni och november–december. Frågorna skickas ut på ett 15-tal språk till revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare verksamma i små- och medelstora företag som är medlemmar i någon av IFACs medlemsorganisationer. För Sveriges del FAR.

Var tredje svarande är egenföretagare och 90 procent jobbar på byråer med max 20 anställda. Omkring 2.600 av FARs cirka 6.000 medlemmar jobbar på egen eller liten byrå.

Vad tycker du?

1) Vilken är den största utmaningen i arbetet just nu?

2) Vilken är den viktigaste frågan för branschen 2013?

Hans Erixon, revisor, Wennberg & Blennå AB, Hudiksvall.

1) För vår del är det nog att skapa mervärde för kunden. Efter revisionspliktens slopande måste vi vara mer proaktiva och på tå. Det räcker inte längre att leverera en revisionsberättelse utan det krävs mer av oss i kundmötet och vi arbetar aktivt med att bidra till kundens affär.

2) Att vi arbetar med att bevara vårt förtroende i samhället. Det har ju blivit lite kantstött efter de skandaler som varit. Men jag tror att vi har ett hyfsat förtroende hos allmänheten och det gäller att vi behåller det genom att förklara vad vi gör när vi träffar människor i olika sammanhang.

Marie Larsson, godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult, Brahe Revisionsbyrå AB, Jönköping.

1) En stor utmaning är arbetet med att guida och leda våra kunder in i rätt K-regelverk.

2) En viktig fråga under 2013 blir utvecklingen av riktlinjerna för gränsdragningen mellan rådgivning och revision. Jag tänker bland annat på att frågan är uppe till diskussion i EU och vilka effekter det får för branschen på sikt.

Kent Eriksson, revisor, Kent Eriksson Revision AB, Lycksele.

1) Att implementera ISA på små familjeägda företag med en omsättning på högst 2 miljoner kronor. Min uppfattning är att ISA lämpar sig bättre för större bolag.

2) Om man ser till branschen som helhet kan jag tänka mig att en viktig fråga är tillämpningen av Reko. Reko berör hela byrån, eftersom den innehåller en hel del föreskrifter som innebär rapporteringsskyldighet till ledningen. Dessutom är det fler och fler revisionsbyråer som också har en redovisningsavdelning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%