Balans nr 4 2015

Nytt från Revisorsnämnden

Allmänt uttalande från RN

Vid tillsynsnämndens sammanträde 19 februari i år gjorde nämnden ett allmänt uttalande. Uttalandet innebär att en revisor inte ska anmärka på att ett beslut om efterutdelning fattats utan att det dessförinnan har upprättats en sådan redogörelse som avses i 18 kap. 6 § 3 aktiebolagslagen (2005:551), under förutsättning att revisorn har tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att samtliga aktieägare i samband med att beslutet om efterutdelning aktualiserades samtyckte till att en sådan redogörelse inte skulle upprättas. Uttalandet finns i sin helhet att läsa på RN:s hemsida.

Slutsatser från tillsynen 2014

I årsredovisningen för 2014 tar RN upp vissa brister i revisionerna som myndigheten funnit i sin tillsynsverksamhet och som förekommer mer frekvent eller är av större betydelse. RN tar bland annat upp granskningen av efterföljande händelser (ISA 560) och uttalande från företagsledningen (ISA 580). RN påpekar vidare att en revision av hög kvalitet förutsätter att revisorn inte bara inhämtar relevanta revisionsbevis utan också att han eller hon har förmåga att med professionell skepsis förstå och analysera bevisen. Här har RN noterat två återkommande brister. Det handlar om att revisorer som påtalat konstaterade brister för klienten inte agerar vidare i de fall klienten underlåter att vidta rättelse. I stället godtar revisorn klientens förklaringar utan att utvärdera dem med professionell skepticism. Vidare handlar det om att revisorer inte alltid analyserar den information som de IT-baserade revisionsverktygen genererar.

Glöm inte att anmäla ändrade förhållanden

Det är inte ovanligt att revisorer och revisionsbolag glömmer sin skyldighet att snarast anmäla förändringar i sådana förhållanden som framgår av revisorsregistret (till exempel byte av arbetsgivare, ändrad bostadsadress och ändrade ägarförhållanden). Detta leder till att registret inte avspeglar aktuella förhållanden, vilket innebär merarbete både för RN och för de registrerade. Tänk alltså på att anmäla ändringar till RN. Vilka förhållanden som ska anmälas framgår av 16 § revisorsförordningen (1995:665) och 10 § RN:s föreskrifter (2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Att anmäla ändringar till FAR är inte tillräckligt.

Anita Wickström Revisorsnämndens chef skriver om aktuella frågor och beslut i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...