Innehåll

Balans nr 6 2015

Viktigt att göra rätt när kunden vill bjuda

Situationer då kunder vill bjuda på något uppstår titt som tätt, men hur ska man som revisor eller redovisningskonsult förhålla sig i sådana lägen?

En av dina största klienter vill bjuda på middag och biljetter till en hockeymatch. Hur reagerar du? Tackar du ja och ser fram mot en trevlig kväll, eller tackar du nej – och är rädd för att uppfattas som om du inte är mån om relationen med kunden?

Institutet Mot Mutor, IMM, är en ideell näringslivsorganisation som funnits sedan 1923. Tillsammans med näringslivet har man tagit fram en kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Helena Sundén är generalsekreterare på IMM, och säger att koden är tänkt som hjälp för företagare att hålla en rågång till det som kan vara straffbart.

– Tanken är att näringslivet ska veta att om man håller sig till koden så håller man sig också på rätt sida om lagen, säger hon.

För de allra flesta är det självklart att det finns regler som styr vad företag och företagare får erbjuda anställda inom stat och kommun. Men det finns även vissa yrkeskategorier som bör vara särskilt restriktiva med vad de tar emot från kunder och klienter.

– Vissa verksamheter ses som integritetskänsliga, till exempel offentligt ägda eller finansierade företag, privatägda banker, finans- och försäkringsföretag samt företag inom certifiering och kontrollerande verksamhet. Till denna grupp hör revisorer och anledningen till det är att revisorerna förvaltar ett specifikt förtroende, säger Helena Sundén.

Hon nämner exemplet med hockeybiljetterna och säger att vid ett sådant erbjudande bör man tänka efter ordentligt innan man tackar ja. Det finns flera saker att ta ställning till, bland annat vilket biljetternas egentliga värde är. Och vad syftet är med att erbjuda biljetterna.

– Framför allt bör man som revisor vara noga med att försöka skydda sig från påverkan. Är man det minsta osäker finns det fyra omständigheter i koden som man bör fundera över, säger Helena Sundén.

Dessa omständigheter är: förmånens värde, mottagarens position, förmånens art samt mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen.

– I vissa fall finns det en naturlig koppling mellan revisorns yrkesutövning och kundens erbjudande, till exempel kanske kunden erbjuder ett seminarium som är relevant för revisorn att delta i. I sådana fall är det inte märkligt att tacka ja till ett erbjudande. Men om det bara handlar om umgänge, då ska man vara uppmärksam, säger Helena Sundén.

För några år sedan skärptes mutlagstiftningen och vid årsskiftet reviderades koden om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Helena Sundén betonar att koden handlar om att göra rätt, inte att sluta umgås affärsmässigt.

En positiv trend enligt henne är att frågor kring mutor och korruption får betydligt mer utrymme i dag och tas på större allvar än för några år sedan. Samtidigt ska man som företagare vara ödmjuk inför att det är svåra frågor.

– Hur mycket du än arbetar med frågorna kommer du aldrig kunna bli immun mot att drabbas det räcker att en enda person i företaget bryter mot de regler och policyer som finns. Men det är viktigt att ledningen tar frågorna på allvar och verkligen själva agerar därefter. Arbetet måste genomsyra hela verksamheten från toppen och nedåt, säger Helena Sundén.

Fakta

Vad säger koden?

Förmånens värde:

Risken för beteendepåverkan ökar med förmånens ekonomiska eller personliga värde och frekvens av förmåner till anställd eller uppdragstagare. I allmänhet ska därför försiktighet iakttas när det gäller förmåner av inte obetydligt värde, förmåner som förekommer frekvent och förmåner med personligt värde.

Mottagarens position:

Det är betydelsefullt vilken anställning eller vilket uppdrag mottagaren av förmånen har.

Förmånens art:

Risken för att en förmån är att bedöma som otillåten ökar ju svagare anknytningen är till mottagarens arbetsuppgifter. Det är därför av betydelse om förmånen har ett tydligt samband med och ingår som ett naturligt och nyttigt led i mottagarens arbete. Med det avses till exempel att diskutera arbetsrelaterade frågor över en måltid, eller en studieresa där arbetsrelaterade programpunkter utgör ett viktigt inslag.

Mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen:

En förmån av evenemangskaraktär bör i princip riktas till en obestämd krets av personer snarare än till särskilt utvalda personer. Det är vidare av betydelse att förmånen överlämnas öppet. Kravet på öppenhet innebär att en förmån normalt ska riktas direkt till mottagaren av arbets- eller uppdragsgivare, vara godkänd av denne eller vara förenlig med dennes etablerade policy i fråga om förmåner.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...