Innehåll

Balans nr 7 2015

Danmark: Hårdare tag mot revisorer än mot advokater

Den danska motsvarigheten till FAR, FSR, har jämfört disciplinära åtgärder mellan revisorer och advokater. Sammanställningen visar genomgående att sanktionerna mot revisorerna är mycket hårdare än mot advokaterna.

I Danmark är de disciplinära systemen för de två yrkeskårerna mer lika än vad de är i Sverige. Båda yrkeskårerna kan tilldömas böter från Advokatnævnet respektive Revisornævnet.

FSR har genom att titta på likartade förseelser sett att revisorer genomgående döms till högre bötesbelopp. För jämförbara formaliabrister där en advokat har fått böta 10.000 kronor har en revisor fått böta hela 40.000 kronor. FSR skriver att det är svårt att förstå hur danska Advokatnævnet och Revisornævnet kan komma till så olika nivåer på böterna. De ser även skillnader i bötesbelopp för andra överträdelser, till exempel vid tre fall där advokater överträtt tystnadsplikten. De har då mötts av milda sanktioner som tillrättavisningar och böter på upp till 10.000 kronor i Advokatnævnet. När Revisorsnævnet tog upp ett liknande fall, överträdelse av tystnadsplikten, blev bötesbeloppet 100.000 kronor. Det fallet ska vidare upp i dansk domstol. FSR menar att tystnadsplikten bör vara lika gällande och viktig i båda professionerna och att det därför är svårt att förstå att sanktionerna är så olika.

Att göra en liknande jämförelse i Sverige är svårt eftersom Revisorsnämnden inte utdömer böter. Balans har därför tittat på antal anmälningar och granskade ärenden 2014 för advokater respektive revisorer. Medan det är Revisorsnämnden, som är en myndighet, som granskar de svenska revisorerna, har Advokatsamfundet ett självregleringssystem. Advokaterna ska följa god advokatsed och det är Advokatsamfundets disciplinnämnd som beslutar om påföljd: erinran, varning – som kan kombineras med straffavgift – eller uteslutning.

Advokatsamfundets disciplinnämnd fick i fjol in 555 anmälningar. 33 ärenden togs också upp på eget initiativ. Som jämförelse registrerade Revisorsnämnden totalt 139 disciplinärenden under 2014.

Trots att antalet anmälningar till Advokatsamfundet ökade 2014 jämfört med året innan, ledde färre anmälningar till disciplinära sanktioner, 99 stycken, jämfört med 104 stycken året innan.

Av sanktionerna 2014 var 61 av den mildaste formen, det vill säga en erinran. Det delades också ut 22 varningar respektive 15 varningar med straffavgift. En person uteslöts ur Advokatsamfundet.

För de svenska revisorerna ledde 48 av de 139 ärendena till disciplinära åtgärder – 7 av den lindrigaste formen, det vill säga erinran, 33 varningar och 8 upphävande av auktorisation.

– Medan advokaterna enbart granskas utifrån god advokatsed, granskas revisorerna både utifrån god revisorssed och efter hur själva arbetet har utförts, det vill säga om det utförts i enlighet med den internationella revisionsstandarden ISA, som är ett omfattande och delvis detaljerat regelverk. Det är därför kanske inte konstigt att det blir fler disciplinära åtgärder för revisorer, säger Sara Orback, förbundsjurist på FAR.

Tidigare kunde revisorsnämnden utdöma böter, men den möjligheten togs bort bland annat eftersom det ansågs som en form av dubbelbestraffning.

– De sanktioner Revisorsnämnden beslutar om är inte avsedda som straff. Både erinran och varning används för att kommunicera att vissa agerande inte är bra eller att agerandet har gått över gränsen. Uteslutande är givetvis för att skydda samhället, säger Leena Collins, ekonomiansvarig och controller på Revisorsnämnden.

Åsa Ohlsson

Fotnot: I balans fördjupning nr 2/2015 publicerades en artikel om svenska disciplinärenden hos Revisorsnämnden och förvaltningsdomstolarna skriven av Urban Engerstedt och Carl Svernlöv.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...