Innehåll

Balans nr 8 2015

100.000.000 000 tvättas i Sverige varje år

De flesta av far:s medlemmar arbetar inom verksamheter som enligt penningtvättslagen har ett ansvar att se till att reglerna följs.

I augusti skärptes reglerna ytterligare. Nu ställs ännu högre krav på bland annat riskbedömningen.

Den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet är att tjäna pengar, och för att kunna använda kriminella brottsvinster i den lagliga ekonomin krävs att pengarna tvättas rena. Runt 100 miljarder kronor uppskattas tvättas i Sverige varje år. 2009 trädde en ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Sedan dess har lagstiftningen utvecklats och skärpts. I juli 2014 blev penningtvätt ett självständigt brott, vilket innebar bättre möjligheter för polis och åklagare att bekämpa penningtvätt.

– Enligt penningtvättslagen måste verksamhetsutövare uppnå god kundkännedom vilket bland annat innebär att kontrollera kundens identitet innan man börjar göra affärer. Man är också skyldig att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet och vidta lämpliga åtgärder för att utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur, säger Ulf Sandlund, executive director på PwC Forensic Services i Sverige och en av ämnesexperterna i FAR:s e-learningkurs om penningtvätt.

I augusti i år skärptes reglerna i penningtvättslagen ytterligare. Bland annat ändrades definitionen av begreppet PEP, det vill säga politisk person i särskilt utsatt ställning.

– Man måste veta om någon av ens kunder är en PEP, det vill säga en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP ska alltid anses ha en ställning som utgör en särskild risk eller är sårbar för att utnyttjas för ekonomiska brott, till exempel mutbrott, säger Ulf Sandlund.

En PEP kan bland andra innefatta statschefen, riksdagsledamöter, statsministern samt övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, vd eller styrelseledamot i statsägda företag.

Men kan en ledamot i exempelvis kommunfullmäktige vara en PEP?

– De kan i de rollerna i sig knappast kopplas till viktiga funktioner i en stat eller internationell organisation, även om det självklart är personer med stort inflytande. Till dess att mer vägledning levereras om vad som ska räknas som en PEP får man fundera på detta i gränsdragningen vad som är bra att göra och vad man måste göra, säger Ulf Sandlund.

Men det är inte bara PEPsen själva som omfattas av en särskild riskbedömning utan även familjemedlemmar och kända medarbetare vilket gör kretsen av PEPsar vid.

– När det gäller PEPsar måste man vidta åtgärder som går utöver de vanliga riskbedömningarna. Man måste kartlägga och göra en riskbedömning som är utvidgad och den måste dokumenteras och ständigt hållas uppdaterad, säger Ulf Sandlund.

Han upplever att det i Sverige finns god kännedom om reglerna i penningtvättslagen, men att det kan vara svårt att hitta robusta processer för att leva upp till dem. Ulf Sandlund menar att det som krävs är att bra ramverk, och en bra process, för att göra riskbedömningarna, och att det finns gott om goda exempel att hämta inspiration från.

– Det riskbaserade förhållningssättet är det fundamentala i penningtvättslagen och där kan många bli bättre. Min känsla är att Sverige ligger lite i utkanten, och att vi tror att det inte är ett stort problem här. Om man inte har agerat tillräckligt är det hög tid att göra detta nu, säger Ulf Sandlund.

När det tredje penningtvättsdirektivet infördes i penningtvättslagen 2009 upplevde vissa verksamhetsutövare att det var besvärande att behöva be en kund man haft sedan länge om legitimation. Svenska Bankföreningen tog fram en broschyr till sina medlemmar där man på ett enkelt sätt beskriver varför vissa frågor behöver ställas till kunden. Ett bra exempel på hur man kan bygga och utveckla en bra dialog, menar Ulf Sandlund.

– Reglerna är som de är och det finns inte så mycket att säga om dem, men vi kan bli bättre på att lära oss vad de innebär i praktiken och hur man hanterar dem till exempel i en liten verksamhet. Det är också viktigt att som medarbetare få rätt redskap för att kunna interagera med sina kunder och att få hjälp att formulera sig på rätt sätt så att det inte upplevs som besvärligt, säger Ulf Sandlund.

En del i penningtvättslagen som skärptes nu i augusti var den om möjligheten att förlita sig på åtgärder utförda av en utomstående för att få kundkännedom. Tidigare har det räckt att man på förfrågan kunnat få del av uppgifterna som den utomstående har inhämtat. Nu måste uppgifterna utan dröjsmål överlämnas.

När riskbedömningen görs måste också hänsyn tas till om ny teknik eller nya affärsmetoder börjat användas.

– Och när man talar om ny teknik menar man ny teknik för verksamheten, såsom elektronisk fakturahantering och betalning, vilket räknas som ny teknik även om själva tekniken i sig kan ha funnits dessförinnan. Anledningen till detta är att den mycket snabba tekniska utvecklingen kontinuerligt genererar nya och ibland icke transparenta sätt att flytta och disponera tillgångar. Då måste revisorn eller redovisningskonsulten vara särskilt uppmärksam, säger Ulf Sandlund.

Charlotta Marténg

1 augusti 2015 trädde flera ändringar i kraft i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna har medfört en uttrycklig skyldighet för verksamhetsutövare att kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

§§

Penningtvättslagen ålägger verksamhetsutövare att granska transaktioner för att upptäcka sådana som kan misstänkas utgöra ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. En ny regel har införts som föreskriver att uppgifter om sådan granskning och analys av transaktioner ska bevaras i fem år. För FAR:s medlemmar medför detta ingen ändring då dokumentation och bevarande av sådan redan föreskrivs i revisorslagen och i Reko.

Vad är en PEP?

Begreppet PEP person i politiskt utsatt ställning – har utvidgats och avser en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i stat eller fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. När en PEP har slutat att utöva sina funktioner ska bestämmelserna om skärpta åtgärder för kundkännedom tillämpas i minst 18 månader.

Förelägganden

Länsstyrelsen får utökade befogenheter att förelägga de verksamhetsutövare som ligger under deras tillsyn att vidta åtgärder i enlighet med lagen. Om föreläggandena inte efterföljs får länsstyrelserna numera möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksamheten. Detta berör de FAR-medlemmar, som är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets penningtvättsregister, det vill säga de konsulter som inte är verksamma på ett revisionsföretag.

Verksamhetsutövare

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, exempelvis revisorer, advokater och bankanställda. Revisorsnämnden har tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer och revisionsbolag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...