Innehåll

Balans nr 10 2015

Nytt från Revisorsnämnden

Att tänka på beträffande skriftliga uttalanden

Tillsynsnämnden har i ett antal fall riktat kritik mot revisorer för att skriftliga yttranden från företagsledningen inhämtats alltför sent eller alltför tidigt (se bland annat dnr 2014-487). Enligt ISA 580 p. 14 ska datumet för de skriftliga uttalandena vara så nära datumet för revisionsberättelsen som det är praktiskt möjligt.

Registrerats som revisor utan att ha åtagit sig uppdraget

Vid tillsynsnämndens sammanträde 6 november behandlades ett ärende där en revisor förutsatt att en underrättelse från Bolagsverket om att han valts till revisor byggde på ett missförstånd. I beslutet framhålls att det måste ställas höga krav på en revisor som uppmärksammar att han eller hon har registrerats som revisor i ett företag utan att ha åtagit sig uppdraget. Det krävs att revisorn omgående vidtar antingen de åtgärder som krävs för att den felaktiga registreringen ska upphöra eller de åtgärder som krävs för att kunna utföra revisionen. I det förstnämnda fallet ska revisorn omgående informera Bolagsverket om att registreringen bygger på felaktiga premisser och informera det företag registreringen gäller. Detta för att inte försätta klienten i så kallad revisorsnöd (dnr 2015-378).

Tack för mig

Jag har nu haft förmånen att få vara chef för RN under drygt tre år. Det har varit en tid då revisorskåren varit i strålkastarljuset. Det har varit spännande att följa hur branschen arbetat med förtroendefrågor och hur revisorsrollen utvecklats under den tid jag varit myndighetschef. Det kommer säkert att bli minst lika spännande att följa utvecklingen framöver. Revisionskvalitet och oberoende (både det faktiska och det synbara) – två grundbultar för att bygga förtroende – är frågor som jag tror kommer att stå på agendan för lång tid framåt. Sommaren 2016 träder EU:s revisionsreform i kraft. Detta kommer att ha stor betydelse både för revisorerna och för RN som tillsynsmyndighet.

Sist men inte minst: Ett tack till de kunniga och engagerade revisorer som jag mött under de gångna åren och ett tack till Balans som välvilligt har upplåtit en spalt så jag fått tillfälle att nå ut med information till kåren.

Anita Wickström

Revisorsnämndens chef skriver om aktuella frågor och beslut i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...