Innehåll

Balans nr 10 2015

Guldstjärna i kvalitetskontrollen

FAR:s medlemmar håller hög kvalitet. 80 till 90 procent av revisorerna och 75 till 80 procent av redovisningskonsulterna har blivit godkända i kvalitetskontrollen. Vanligaste felen är brister i dokumentation och vidareutbildning.

Kvalitetskontrollen är viktig för branschen. Inte bara internt som ett stöd i kvalitetsarbetet, utan framför allt utåt mot näringsliv och kunder där kvalitetskontrollen skickar signalen att branschen håller hög kvalitet. En godkänd kontroll är ett kvitto på att tjänsterna som levereras till kunden håller hög kvalitet.

Under året 2014/2015 granskade FAR:s kvalitetsnämnd för revision 133 revisionsföretag och totalt 193 revisorer på dessa företag omfattades av dessa kontroller. Av revisionsföretagen fick 15 omkontroll och tio blev underkända och lämnades vidare till Revisorsnämnden. Av revisorerna fick 20 omkontroll och elva lämnades vidare till Revisorsnämnden.

– Det är ungefär samma utfall som de senaste åren. Överlag håller de granskade revisorerna god kvalitet, säger Katarina Ljungqvist, ordförande i kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet.

Under året 2014/2015 granskade FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet 105 redovisningsföretag och totalt 831 redovisningskonsulter på dessa företag omfattades av dessa kontroller. Av redovisningsföretagen fick 28 omkontroll och tre blev underkända och lämnades vidare till FAR:s disciplinnämnd. Av redovisningskonsulterna fick 33 omkontroll och fyra lämnades vidare till FAR:s disciplinnämnd.

För redovisningskonsulterna har siffrorna över andelen godkända ändrats en del över åren, vilket kan förklaras med att under urvalsåret 2008 (första året för kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet) var kvalitetskontrollen frivillig. Då blev ett mycket högt antal godkända. Under urvalsåret 2014 har andelen godkända redovisningskonsulter sjunkit, vilket enligt kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet bland annat förklaras med att nämnden har ett mer strängt förhållningssätt vad gäller efterlevnad av Reko 210 Kvalitetssäkring av redovisningsverksamheten.

– Men generellt kan man säga att redovisningskonsulterna har blivit mycket duktigare, och verkligen gått in för att få genomslagskraft i Reko. Många har Reko som stöd i sitt arbete och det är glädjande. Reko fyller en funktion som stöd och skydd och gör redovisningskonsulternas arbete effektivare, säger Caisa Drefeldt, ordförande i kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet.

FAR fortsätter kvalitetsarbetet och vid stämman i september utsågs en kvalitetsnämnd för skatterådgivning. Nämnden arbetar nu fram riktlinjer och checklistor för kvalitetskontroll av skatterådgivare och utser kvalitetskontrollanter som ska utföra kontrollerna som beräknas komma igång under 2016.

– Tankarna på att införa en kvalitetskontroll för skatterådgivare har funnits i några år och det är glädjande att det nu har utsetts en kvalitetsnämnd för skatterådgivning. Vår förhoppning är att detta ska leda till att auktorisationen av skatterådgivare som har funnits sedan 2011 får en större genomslagskraft. Kvalitetskontrollen är en kvalitetsstämpel som visar på kompetens men även att vi följer de etiska reglerna. Båda dessa delar är viktiga då dagens samhälle ställer högre krav på rådgivarna, säger Karin Holmgren, ordförande i kvalitetsnämnden för skatterådgivning.

Några vanliga brister som upptäcks vid kvalitetskontrollen och som rör både revisorer och redovisningskonsulter är brister i dokumentation och brister i vidareutbildningen.

– Jag vill verkligen betona att vidareutbildningen är viktig. Man måste se till att få sin vidareutbildning och ta hand om sin kompetensutveckling, det händer ju så mycket nu inom många områden, säger Caisa Drefeldt.

Katarina Ljungqvist instämmer och hänvisar till FAR:s medlemssidor där det går att hitta mycket information om vad man bör tänka på, och vilka förändringar som är på gång.

– Tänk också på att kvalitetskontrollanterna har en informativ/utbildande roll när de är ute och kontrollerar medlemmarna. Många av revisorerna som kontrolleras uppskattar kontrollantens besök just för att de får feedback på hur de jobbar och vad de behöver göra annorlunda för att bli ännu bättre, säger Katarina Ljungqvist.

Charlotta Marténg

FAKTA:

Vanliga fel som upptäcks i kvalitetskontrollen

REVISORER:

  1. Brister vid granskning av varulager, såsom att inte ha deltagit vid inventering.
  2. Bristande dokumentation, svårt att utläsa vad som gjorts och inte gjorts.
  3. Granskning har gjorts efter det datum då revisionsberättelsen avlämnats.
  4. Brister i vidareutbildningen.
  5. Fel i revisionsberättelsen så till vida att man inte anmärkt eller kommenterat, det vill säga inte lämnat en avvikande revisionsberättelse när man borde ha gjort det.
  6. ISQC-policyn har brister eller saknas.

REDOVISNINGSKONSULTER:

  1. Brister i vidareutbildningen.
  2. Brister i attestkraven.
  3. Bristfällig dokumentation av genomförda uppdrag.
  4. Brister i efterlevnad av Reko 210.

FAKTA:

Kvalitetsnämnden

För varje medlemskategori inom FAR finns en kvalitetsnämnd som väljs av FAR:s stämma. Kvalitetsnämnden leder kvalitetskontrollen och har till sin hjälp kvalitetskontrollanter som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Kontrollen består av två moment:

De allmänna kontrollerna avseende företagets riktlinjer och rutiner samt två till tre uppdragskontroller.

Vad händer sen?

Kontrollanten gör en sammanfattande bedömning av utfallet i kontrollen i en rapport. Rapporten skickas till det kontrollerade företaget och till FAR:s kvalitetsnämnd. Kontrollmaterialet skickas till FAR:s kvalitetssekretariat. FAR:s kvalitetsnämnd fattar slutligt beslut i kontrollen.

När du kontrolleras kan du bli:

✓ Godkänd.

✓ Godkänd med kommentar om iakttagelser.

× Ej godkänd i kombination med omkontroll, alternativt begränsad omkontroll (inom ett år).

× Ej godkänd i kombination med ett överlämnande till Revisorsnämnden alternativt FAR:s disciplinnämnd.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...