Innehåll

Balans nr 10 2015

Skatteverket svarar: ”Inte olagligt att förebygga fel”

Skatteverket arbetar förebyggande med alla grupper av skattebetalare. Pilotstudien med FAR och SRF är en del av denna strategi. Vi ser inte att dessa kontakter innebär någon risk för snedvriden konkurrens. Det skriver Anders Bäck och Tomas Algotsson i en replik.

Jane Reichel och Ulf Bernitz skriver i Balans nr 7/2015 om Skatteverkets branschsamverkan med FAR och SRF. Skatteverket vill bemöta kritiken då vi anser att den bygger på missuppfattningar om formerna för och konsekvenserna av denna branschsamverkan.

Vi vill ha en dialog med yrkesverksamma inom redovisning och revision och arbeta förebyggande. Ju fler som gör rätt från början desto mer resurser kan Skatteverket lägga på dem som avsiktligt fuskar.

Skatteverket arbetar förebyggande med alla grupper av skattebetalare, men på olika sätt eftersom behoven skiljer sig åt. För mindre företag finns exempelvis informationsträffar och rådgivning på lokala kontor, för stora företag finns i vissa fall det vi kallar fördjupad dialog.

Principen om att arbeta förebyggande kräver en ständig utveckling av Skatteverkets riskbedömningar, vilket i sin tur gynnas av erfarenhetsutbyte i vid mening. I en internationell jämförelse kan vi konstatera att ett tjugotal länder redan infört eller utvärderar formella samverkansmodeller för regelefterlevnad.

Skatteverkets branschsamverkan inom redovisning och revision har inletts med en tidsbegränsad pilotstudie om två år som avslutas inom kort. Tanken har aldrig varit att branschsamverkan ska vara förbehållen just FAR och SRF som organisationer. Tvärtom står branschsamverkan öppen även för andra föreningar som arbetar med kvalitetssäkring inom dessa områden.

Syftet med den pilotstudie som genomförts med FAR och SRF är att till att börja med undersöka om kvaliteten på uppgifter som lämnats av företag som haft stöd av redovisningskonsulter eller revisorer anslutna till dessa organisationer skiljer ut sig från övriga, jämförbara företag.

Ett annat syfte är att i kartläggningen identifiera vanliga fel, så att Skatteverket kan sprida information till alla skattebetalare och konsulter om hur felen kan undvikas och därmed få högre kvalitet i inlämnade uppgifter i framtiden. Studiens insamlingsfas avslutas senast vid kommande årsskifte.

Skattekontrollen för klientföretag hos medlemmar anslutna till FAR eller SRF har inte förändrats på något sätt. Att dessa företag skulle hamna i något slags kontrollfri zon har aldrig varit Skatteverkets uppfattning.

Företag med kvalitetssäkrad redovisning kommer att genomgå flera kontroller, oavsett om den aktuella kvalitetssäkringen visat sig medföra färre fel i statistiska studier. Hittar Skatteverket fel hanteras dessa på samma sätt som för andra företag. En kvalitetssäkring som visat sig ge högre kvalitet skulle således kunna påverka men inte avgöra Skatteverkets riskbedömning.

Allmänt gäller att företag som gör mer rätt blir föremål för mindre kontroll. Det gäller oavsett vilken eventuell hjälp företaget haft av en konsult eller om denne betraktas som kvalitetssäkrad eller inte.

Alla företag genomgår kontroll, och alla företag kontrolleras utifrån ett objektivt riskurval som baseras på en stor mängd säkerställda faktorer. Skatteverket uppfyller de krav som grundlagen ställer på likabehandling och objektivitet.

Skatteverket har dagligen tusentals kontakter med medborgare och företag och ger information och råd, utöver annan myndighetsutövning. Vi ser inte heller att dessa kontakter innebär någon risk för snedvridning av konkurrensmöjligheter. I Skatteverkets regleringsbrev uttrycks att vi ska arbeta förebyggande och att ”information och service inom Skatteverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig. Kvalificerad information ska finnas för företag och medborgare”.

Inom kort ska en sammantagen analys av pilotstudien och formerna för branschsamverkan påbörjas. Resultatet av genomgången ligger till grund för beslut om framtida inriktning. I det kommer att ingå Skatteverkets slutliga beslut om huruvida en viss kvalitetssäkring kan komma att inkluderas i Skatteverkets riskbedömning.

Avsikten är att under 2016 fastställa och kommunicera hur branschsamverkan går vidare.

Anders Bäck är enhetschef vid Skatteverkets produktionsavdelning och ordförande i arbetsgruppen för branschsamverkan.

Tomas Algotsson är enhetschef vid Skatteverkets rättsavdelning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...