Balans nr 8 2015

Nytt från Revisorsnämnden

I denna spalt tar jag upp två beslut från Revisorsnämnden som inte innehåller något nytt i sak, men kan fungera som en påminnelse om vad som gäller. Därefter en kort information när det gäller övergångsregler i samband med att EU:s revisionspaket snart träder i kraft.

Antagande om fortsatt drift

Vid tillsynsnämndens sammanträde 17 juni 2015 ansågs i ett beslut att frånvaron av skriftlig utfästelse från ägaren i ett fall där bolaget i flera år hade visat förlust – och även haft en negativ utveckling i tiden före revisionsberättelsens avgivande – innebar att revisorn inte hade godtagbara revisionsbevis för att bolaget kunde använda antagandet om fortsatt drift. Revisorn borde därför ha begärt en skriftlig utfästelse för den fortsatta driften och vid avsaknad av sådan uttalat sig om årsredovisningen med avvikande mening (dnr 2013-1440).

Varulager

Vid tillsynsnämndens sammanträde 8 maj 2015 ansågs i ett beslut att revisorn inte på ett tillfredsställande sätt förklarat hur inventeringslistor som revisionsklienten tog fram under sin inventering var de listor som årsredovisningen sedermera kom att baseras på. Revisorn måste vid en inventering inhämta sådan information att han eller hon sedermera kan kontrollera att inventeringslistorna inte har manipulerats efter inventeringen. Enligt beslutet är det i ett litet företag lämpligt att revisorn skaffar sig den vissheten genom att revisorn tar med sig kopior av inventeringslistorna, medan revisorn i ett större företag kan skaffa sig samma visshet bland annat genom att försäkra sig om att det finns en godtagbar intern kontroll som förhindrar manipulation (dnr 2014-187).

Byrårotation enligt EU:s revisionsreform

FAR har sänt ut ett brev till vd:ar och ordförande i revisionsutskott i börsbolag om byrårotation enligt de nya EU-reglerna. Med anledning av brevet kan framhållas att RN ännu inte tagit ställning till hur övergångsreglerna ska tolkas.

Anita Wickström Revisorsnämndens chef skriver om aktuella frågor och beslut i Balans.