Innehåll

Balans nr 2 2016

Debattpanelen – tycker till om valet K2/K3

Henrik Holmberg, blivande auktoriserad redovisningskonsult, Revisionären Piteå

Marie Gabrielsson, Auktoriserad revisor, Optimal Ekonomi, Kramfors

Malin Swärdh, Auktoriserad Redovisningskonsult, KPMG Borås

Har du stött på felval hos kunder?

– Hittills har jag ingen sådan erfarenhet. På byrån utgick vi ifrån våra kunders situation och behov för att sedan landa i ett för dem passande regelverk. Utfallet känns så här långt tillfredsställande men utvärderas givetvis löpande.

– Jag har stött på bolag där jag, utifrån ett framtidsperspektiv, tror att man kommer att uppleva att man har gjort ett felval. Jag har dock inte i dag stött på något bolag som redan upplevt detta. De allra flesta kunderna (mindre bolag) har vi själva diskuterat frågan med och därmed är valet gjort utifrån det regelverk som synes passa bäst in på deras behov i dag och en tid framåt.

– Nej, inte direkta felval. Däremot har det funnits fall där kunden valt utan att ha hela bilden klar för sig, vilket kanske skulle resulterat i att valet gjorts annorlunda om man tagit till sig vilka konsekvenser valet medfört. Man har i vissa fall valt efter plånboken då man tror att K3 är för komplext och dyrt. Men i de flesta fall jag har stött på har man ändå kunnat argumentera för sitt val.

Vilka är de svåra gränsfallen?

– Det finns ett flertal situationer och omständigheter som gör att valet av regelverk inte alltid är helt uppenbart, företagets bransch har ofta stor inverkan. Det är även viktigt att kunden funderar över syftet med sin årsredovisning. Beroende på valet av regelverk kan årsredovisningen komma att förmedla väldigt olika innehåll till läsaren.

– Gränsfallen är bolag som expanderar och inte riktigt har klart för sig vad närmaste framtiden medför, likväl som bolag som har fastigheter där man är osäker på vilka ingrepp fastighetsförvaltningen innebär kopplat till hur verksamheten i stort utvecklas. I en mycket lönsam verksamhet kan det till exempel vara intressant att tillämpa K2 om man har stora reparationsbehov i fastigheten.

– Jag har inte stött på så många svåra gränsfall. Några gränsfall har varit när företag i expansivt skede ändå vill redovisa så enkelt som möjligt vilket i förlängningen kan göra att företaget tvingas byta regelverk inom kort tid. En del fastighetsbolag och bolag med utvecklingskostnader verkar också ha haft svårt att förstå konsekvenserna av valet mellan K2/K3 vilket inte alltid resulterat i det mest optimala valet.

Hur ser du på ditt konsultansvar?

– Intresset och kunskapen om regelverken var under införandeperioden ganska lågt hos många kunder. För flertalet av dem var det vi som byrå och konsulter som tillhandahöll den enda informationen om de nya regelverken. Även om kunden slutligen gjorde sitt eget val så var mitt ansvar som konsult naturligtvis betydande.

– Vi har ett stort ansvar gentemot kunden/bolaget att upplysa och ställa de rätta frågorna för att kunden ska fatta rätt beslut om vilket regelverk man väljer. Jag tycker också att man ska tillämpa K2 fullt ut om man rekommenderar det till bolaget, allt för att undvika den ”mellanmjölk” som uppstår om man ändå till exempel väljer att frivilligt periodisera.

– Mitt ansvar är väsentligt för att kunden ska förstå skillnaden mellan K2 och K3 samt vilka konsekvenser valet av regelverk har för företaget eftersom kunden i allmänhet har en begränsad kunskap om vad de olika regelverken innebär på såväl kort som lång sikt. Ofta förmedlar vi konsulter kunskap till våra kunder och i en sådan här stor förändring är det ytterst viktigt att vi är pedagogiska.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%