Innehåll

Balans nr 4 2016

EU:s revisionspaket – osäkert in i det sista

Om mindre än tre månader träder EU:s nya regler för revisorer och revision i kraft. Mycket måste klaffa för att den svenska implementeringen inte ska leda till onödig osäkerhet för företagen och deras revisorer.

Vid den här tidningens pressläggning råder en febril aktivitet för att få de sista bitarna på plats i den proposition som ska ligga till grund för riksdagsbeslutet och ett slutgiltigt införande av det så kallade revisionspaketet i svensk rätt. Regeringen ligger ett par månader efter i den tidsplan som presenterades sommaren 2015.

– Det är olyckligt att regeringens uppfattning i väldigt väsentliga frågor presenteras så här sent, särskilt eftersom dessa förutsätter en omställningsperiod för både branschen och företagen, säger Helene Agélii, chefsjurist på FAR.

EU:s nya regler för revisorer och revision införs genom dels en förordning, dels ett direktiv. Förordningen är direktverkande medan direktivet införs genom nationell lagstiftning. Just den här förordningen innehåller emellertid flera möjligheter för medlemsstaterna att själva besluta om både strängare och mildare regler än vad som anges i förordningen – förutsatt att de nationella särregleringarna finns på plats vid ikraftträdandet. Med andra ord är det bråttom att lösa alla eventuella meningsskiljaktigheter i Sverige, innan förordningen och direktivet träder i kraft 17 juni.

FAR är sedan tidigare kritisk till delar av innehållet i EU-paketet och har dessutom skrivit till Lagrådet och påpekat ett antal otydligheter i lagrådsremissen som kom 3 mars. Synpunkterna som FAR har framfört gäller bland annat ikraftträdandetidpunkten, huruvida det är förenligt med EU:s regleringsmetod att ha särregler för vissa grupper av företag av allmänt intresse och huruvida sanktionsavgifterna mot revisorer kan komma att i juridisk mening betraktas som straff och därmed aktualisera förbuden mot dubbelbestraffning och självangivelse.

Lagrådet delar dock inte FAR:s farhågor, vilket framgår av ett sammanträdesprotokoll från 17 mars. ”Någon skyldighet att antingen utnyttja revisionspaketets möjligheter [...] fullt ut eller också helt avstå från möjligheten finns emellertid inte”, skriver Lagrådet med anledning av att finansiella företag inte föreslås få del av de lättnader som EU erbjuder inom ramen för de nya reglerna för tvingande byrårotation.

När det gäller frågan om sanktionsavgifter kan betraktas som straff instämmer Lagrådet i regeringens tolkning av ett mål i Europadomstolen där en österrikisk advokat tilldelades erinran med böter av advokatsamfundet i Wien: ”Europadomstolen fann i sitt avgörande att detta var frågan om ett disciplinärt och inte ett straffrättsligt förfarande. Avgörandet ger enligt Lagrådets mening stöd för att även förfarandet i Revisorsnämnden är disciplinärt.”

Nästa steg i processen är att regeringen färdigställer sin proposition till riksdagen. Därefter måste viss motions- och beredningstid lämnas innan frågan kan tas upp för omröstning av riksdagsledamöterna, som senast i maj månad. 17 juni träder revisionspaketet i kraft, förutom vissa delar som träder i kraft vid inledningen på närmast följande räkenskapsår.

– I frågan om ikraftträdandetidpunkten råder in i det sista stor osäkerhet, särskilt eftersom vad regeringen synes föreslå avviker från kommissionens egen uppfattning. Detta hindrar företagen och deras revisorer att planera arbetet på ett optimalt sätt. Det är en mycket olycklig situation eftersom EU:s revisionspaket är synnerligen omfattande, säger Helene Agélii.

Rakel Lennartsson

Från förslag till beslut

Oktober 2010

EU-kommissionär Michel Barnier lägger fram en så kallad grönbok om revisionspolitik.

November 2011

EU-kommissionen lägger fram sitt förslag om nya regler för revisorer och revision, det så kallade revisionspaketet. Lagförslaget går vidare till EU-parlamentet och rådet (medlemsstaterna) för beredning.

December 2013

Medlemsstaterna och EU-parlamentet kommer överens om vilka förändringar som ska göras i EU-kommissionens lagförslag. Det så kallade revisionspaketet består av ett reviderat revisorsdirektiv och en ny förordning om revision.

Mars 2014

Justitierådet Kristina Ståhl utses till särskild utredare med uppdrag att anpassa svensk lagstiftning till de nya reglerna så snart de är klubbade (sker i april detta år).

Maj 2015

Utredningen om EU:s revisionspaket, ledd av Kristina Ståhl, publicerar sitt delbetänkande Nya regler för revisorer och revision.

15 september 2015

Remisstiden går ut för synpunkter på delbetänkandet Nya regler för revisorer och revision.

Mars 2016

Lagrådsremiss. (skulle skett i januari)

April – senast

Proposition till riksdagen.

Maj 2016

Förslaget behandlas i riksdagen. (skulle skett i mars)

17 juni 2016

De nya reglerna träder i kraft genom lagstiftning i alla medlemsländer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...