Innehåll

Balans nr 6 2016

K2 eller K3?

Nu får alla välja

I skrivande stund är nya K2 och den uppdaterade K3 på väg ut på remiss. Nu, när du läser detta finns remisserna tillgängliga för alla intresserade.

Den stora nyheten är att K2 nu omfattar alla associationsformer som enligt bokföringslagen ska upprätta en årsredovisning men är mindre företag enligt årsredovisningslagen. Med andra ord, nu kan alla mindre associationsformer välja mellan K2 och K3.

De associationsformer som inte tidigare har kunnat tillämpa K2, det vill säga mindre handelsbolag, mindre stiftelser etcetera behöver inte anpassa sig direkt till nya K2 utan skjuts upp något. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som redan tillämpar K2 ska däremot tillämpa den nya K2 på årsredovisningen för 2016.

Jag anser att det är en mycket stor förenkling att Bokföringsnämnden har samlat sin normgivning för upprättande av årsredovisning i två olika regelverk. Eftersom det nya K2 omfattar alla företagsformer innebär det att K2 för aktiebolag och K2 för ekonomiska föreningar upphör att gälla. Detta är en stor fördel för oss som yrkeskår eftersom vi arbetar med flera associationsformer. Men vi får lära oss nya nummer på de allmänna råden.

I det nya K2 finns särregler för olika associationsformer. Det är därmed viktigt att läsa in sig på det som berör just det företag som årsredovisningen ska upprättas för. Dessutom, till min stora glädje, har strukturen i K2 arbetats om så att det nya allmänna rådet har samma struktur som K3, Det vill säga först lagtext, därefter allmänt råd och slutligen kommentarstext på ett och samma ställe. Min uppfattning är att det är betydligt mer lättläst på detta sätt.

Vad är då de stora nyheterna i K3? Ja, på grund av fullharmoniseringen i Redovisningsdirektivet från EU som implementerats i årsredovisningslagen från och med i år, har alla notupplysningar som inte krävs av årsredovisningslagen för mindre företag tagits bort ur K3 när det gäller mindre företag. Exempel på detta är noter till kassaflödesanalysen, leasingnoten, verkligt värde på förvaltningsföretag och sist men inte minst avstämningen av årets skattekostnad. Med andra ord, vi har fått K3 light.

Vad är då nytt i K2? I remissversionen kan inte mindre företag som upprättar koncernredovisning tillämpa K2. För ett företag som är moderföretag och frivilligt vill upprätta en koncernredovisning blir alltså K3 framtidens melodi. En annan nyhet i remissversionen är att företag som har varulager och pågående arbeten för annans räkning får lägga till skälig andel av indirekta tillverkningskostnader vid värderingen. Detta är en önskan som funnits hos en hel del mindre företag.

En annan nyhet i remissversionen, som oavsett remissvar inte kommer att ändras, är att pågående arbete på löpande räkning inte kan redovisas enligt alternativregeln. Detta på grund av att det strider mot direktivet att redovisa en omsättningstillgång till ett lägre värde än lägsta värdets princip. Orsaken till detta är, som jag skrivit om tidigare, en anonym anmälan till EU-kommissionen. Ni kan lita på att kommissionen följer upp detta. Dock har skatteregeln inte ändrats. Det innebär att mindre företag, om de vill utnyttja skatteregeln, måste göra justeringar i deklarationen.

En annan nyhet i K2 är att de brevsvar som lämnats under 2014 och 2015 nu har arbetats in, i de fall brevsvaren varit tolkningar av K2.

Remisstiden går ut 20 augusti – alltså sommararbete för remissinstanserna och sommarläsning i hängmattan för alla andra!

Trevlig sommar!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Hon skriver i vartannat nummer av Balans.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%