Innehåll

Balans nr 7 2016

Amerikansk tillsyn verkar utan att synas

Nio svenska revisionsbyråer står under amerikansk tillsyn. För att skydda dessas klienter har besöken av tillsynsorganet PCAOB omgärdats av begränsad insyn. Nu kan Balans publicera en första anonymiserad intervju med PCAOB:s representant.

Public Company Oversight Board, PCAOB, bildades 2002 genom the Sarbanes-Oxley Act (SOX) – lagstiftarnas reaktion på se stora företagsskandaler som briserade i USA runt millennieskiftet. Den mest kända är Enron, men även Worldcom och italienska Parmalat brukar nämnas i sammanhanget.

Före 2002 tillämpades självreglering för amerikanska revisorer. Nu underkastas börsrevisorerna PCAOB:s tillsyn, som dessutom sträcker sig långt utanför den amerikanska gränsen.

– PCAOB började arbeta 2003 och har sedan dess genomfört tillsyn av över 2.600 revisionsbyråer, vilket innefattar en översyn av tusentals revisioner av företag i alla storlekar och branscher. Cirka 60 av PCAOB:s närmare 300 tillsynsärenden under 2016 kommer att ske utanför USA, säger PCAOB:s representant vid det senaste Sverigebesöket.

I våras genomförde PCAOB under viss sekretess sitt tredje kvalitetkontrollbesök på svensk mark. Det rör sig om samma sorts kvalitetskontroll som Revisorsnämnden (RN) regelbundet gör av de största revisionsbyråerna, de som reviderar bolag av allmänt intresse.

Alla som reviderar ett amerikanskt börsbolag eller har en väsentlig roll i revisionen av ett amerikanskt börsbolag måste registrera sig hos PCAOB. Nio svenska revisionsbyråer har hittills registrerat sig.

Den kvalitetskontroll som PCAOB genomför i Sverige sker alltid i samverkan med RN. Det innebär att inspektionerna i de delar som rör revisioner av intresse för både RN och PCAOB görs gemensamt. Detsamma gäller kvalitetskontrollen på systemnivå.

– Dessa ”joint inspections” ökar vår förståelse för lokala risker. För det lokala tillsynsorganet kan det också vara ett värdefullt bidrag till fördjupad kunskap om revisionsbyråns globala verksamhet, säger PCAOB:s representant.

PCAOB har hittills haft tillsynsärenden i 47 icke amerikanska jurisdiktioner. I 18 av dessa har det amerikanska tillsynsorganet arbetat tillsammans med hemlandets tillsynsenhet.

I vissa länder har PCAOB emellertid betydligt svårare att agera, på grund av lokala administrativa eller lagliga hinder.

– Det gäller Kina såväl som vissa länder i Europa. Så samtidigt som vi haft stora framgångar fortsätter svårigheterna att få tillgång till dessa jurisdiktioner att vara ett av våra viktigaste problem att lösa.

PCAOB:s kvalitetskontroller utmynnar alltid i individuella rapporter. Identifierade brister i revisionen publiceras i anonymiserad form. Informationen offentliggörs enbart om den granskade revisionsbyrån underlåter att vidta åtgärder inom en tolvmånadersfrist.

– Förändringar i revisionsbyråers rutiner som ett resultat av vår granskning är en viktig faktor för att förbättra revisionskvalitén, säger PCAOB:s medarbetare.

Även RN poängterar värdet av de gemensamma inspektionerna.

– Vi har genom dessa fått en en möjlighet att utveckla vår metodik och samtidigt se till att inspektionerna sker med iakttagande av det svenska regelverket. Vi ser sammantaget i allt väsentligt positivt på samarbetet med PCAOB och utfallen av de gemensamma inspektionerna säger Adam Diamant, chefsjurist vid RN.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...