Innehåll

Balans nr 9 2016

Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: ”Det är viktigt med en gemensam praxis”

Från och med årsskiftet måste stora företag upprätta hållbarhetsrapporter. FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling har satt ihop en FAQ för att vägleda branschen och dess kunder på området.

Kravet på att de omkring 1.600 största företagen i Sverige ska upprätta en hållbarhetsrapport har sin grund i ett EU-direktiv som införs i årsredovisningslagen 1 december i år. Lagen tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2016 eller senare. Det innebär att resultatet av den nya lagen kommer att synas först vid stämmosäsongen våren 2018. Men det är hög tid att sätta igång arbetet, menar Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

– Mitt viktigaste medskick är: Starta nu och se till att få med styrelsen i arbetet redan nu. Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten, säger han.

Styrelsens ansvar för hållbarhetsrapporten och hur det manifesteras är bara en av sammanlagt 33 frågor, plus följdfrågor, som besvaras i FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Dokumentet ska inte läsas som en officiell FAR-vägledning utan som en första introduktion i ämnet, där lagtexten och förarbeten enbart ger övergripande svar.

– Det finns alltid tolkningsfrågor, som vad en affärsmodell innebär, vad en policy är och hur långt ned i leverantörskedjan man ska gå. Vår FAQ ger en introduktion, vi har utgått från de vanligaste frågorna som kunderna ställt till våra olika byråer, men det finns fortfarande obesvarade frågor, säger Torbjörn Westman.

Syftet med FAQ:n är att lägga grunden för en gemensam branschpraxis, men denna kommer naturligtvis också att utvecklas under arbetets gång ute i verksamheterna, betonar Torbjörn Westman.

– Vår tolkning i FAQ:n ligger på en miniminivå. För enskilda bolag kan det mycket väl vara så att man ska gå längre, här har både rådgivaren och kunden en möjlighet att vara mer offensiv än lagen kräver, säger Torbjörn Westman.

Exempelvis råder han sina kunder att låta granska hållbarhetsrapporten, även om det inte är ett lagkrav.

– Vi tycker naturligtvis att det ger ett mervärde, såväl i form av en extern kvalitetsstämpel som ett internt kvitto på att företaget har fungerande system för att ta fram rätt beslutsunderlag, säger Torbjörn Westman.

Rakel Lennartsson

Fakta

FAR kommer under 2017 i RevU 16 att utarbeta en mall för revisorns uttalande om hållbarhetsrapporten. Mallar kommer även för separata uttalanden i den mån sådana behövs, därför att företaget väljer att upprätta en separat hållbarhetsrapport.

FAQ – hållbarhetsrapportering enligt ÅRL kommer att lanseras vid ett frukostseminarium 17 november. Läs mer och anmäl dig på: www.far.se/opinion/event

Fakta FAQ

– Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL

33 frågor och svar om allt från gränsvärden (vilka omfattas av kravet) till innehåll (vad ska företaget rapportera på och hur).

Exempel på frågor:

  1. Följer en GRI-redovisning automatiskt lagkravet?
  2. Måste företaget redovisa hållbarhetsdata som siffror?
  3. Krävs det att företaget tar fram vissa nyckeltal?
  4. Måste styrelsen skriva på hållbarhetsrapporten?
  5. Vilket ansvar har revisorn för hållbarhetsrapporten?
  6. Vilka företag måste rapportera om mångfaldspolicy?
  7. Vad gäller för företag som ingår i koncerner?

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%