Innehåll

Balans nr 9 2016

Nya revisionsberättelsen: Så rapporteras ”annan information”

Så kallad annan information enligt ISA 720 är viss finansiell eller icke-finansiell information som ligger utanför årsredovisningen – och i Sverige även förvaltningsberättelsen. Det vill säga information utöver den som är föremål för revision. Det som är nytt är dels att definitionen av annan information utvidgats, dels att revisorn nu ska rapportera om annan information i revisionsberättelsen.

Sådan annan information kan vara ett eller flera dokument, eller en kombination av dokument, och kan göras tillgänglig för användarna i både tryckt och digitalt format.

Revisorn ska läsa sådan ”annan information” och överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan denna och dels årsredovisningen och koncernredovisningen, dels den kunskap revisorn har om företaget och dess verksamhet.

Vad som är annan information kan i en svensk miljö vara svårtolkat, inte minst för den ideella sektorn, och FAR:s policygrupp för revision arbetar därför vidare med detta. En separat vägledning i någon form väntas i december.

Rakel Lennartsson

Annan information är t ex:*

 1. Rapport från företagsledningen, kommentar från företagsledningen, en finansiell översikt eller liknande rapporter från styrelsen.
 2. Rapport från styrelseordförande
 3. Rapport om bolagsstyrning
 4. Raporter om intern kontroll och riskbedömning

Annan information är inte:*

 1. Separata bransch- eller myndighetsrapporter (till exempel kapitaltäckningsrapporter)
 2. Rapporter om företagets samhällsansvar,
 3. Hållbarhetsrapporter
 4. Rapporter om mångfald och jämställdhet,
 5. Produktansvarsrapporter
 6. Rapporter om arbetsrättsliga frågor och arbetsplatsfrågor
 7. Rapporter om mänskliga rättigheter

*Källa: ISA 720

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...