Balans nr 4 2018

Debatt: Inlämning av årsredovisning

Hur kan vi få företagsinformation som är mer aktuell?

De regler som gäller för fastställande, inlämning och registrering av årsredovisningar för aktiebolag finns i aktiebolagslagen (bolagsstämmans ansvar) och årsredovisningslagen. Tidsmässigt innebär reglerna att årsredovisningarna ska vara registrerade hos Bolagsverket senast sju månader efter avslutat verksamhetsår. Detta medför, inklusive Bolagsverkets hantering, att årsredovisningen när den äntligen finns tillgänglig, som offentlig handling, redan har förlorat en stor del av sin aktualitet. Det måste utan överdrift karakteriseras som ett oacceptabelt slöseri med synnerligen värdefull och nödvändig information och som främst drabbar mindre och medelstora företag, De har ju inte alltid tillräckliga resurser för att med egna åtgärder kartlägga sitt ekonomiska närområde, det vill säga kunder, leverantörer och konkurrenter.

De fördelar som en snabbare tillgång till finansiell information skulle medföra, är påtagliga och då handlar inte bara om att undvika risker för obetalda fakturor och uteblivna leveranser. Med väl informerade affärspartners kan förhandlingar affärsekonomiskt och affärskommunikativt, utvecklas professionellt till allas fördel. Respekten för hanteringen av årsredovisningar kommer också att öka när man upptäcker informationsvärdet hos korrekta, aktuella och därmed affärsmässigt användbara företagsdata.

Det finns ytterligare en kategori användare av aktuell information, som skulle ha stor nytta av löpande färsk information, nämligen de som arbetar med företagsutveckling i landets kommuner. Nyetableringar kan värderas och stöttas och företag med problem kan kontaktas på ett tidigt stadium, så att möjliga kommunala insatser kan diskuteras. Obehagliga överraskningar med hotade arbetstillfällen kan upptäckas tidigt och åtgärder sättas in.

Privata företags intressen i frågan går dessutom utmärkt att förena med myndigheters behov av att övervaka svårkontrollerade rörelser av kapital i den ”gråa världen”. Detta har ju på senare tid blivit en fråga av mycket hög aktualitet.

För den som under lång tid och vid ett stort antal tillfällen har tränat medarbetare i affärsdrivande företag, är behovet av korrekt och aktuell information uppenbart. Det framstår därför som närmast ofattbart, att relativt lätt tillgängliga möjligheter, utan alltför stora regeländringar till ett mer fullödigt informationsflöde, inte utnyttjas.

Vid kontakter med några tunga organisationer och företag har kunnat konstateras ett intresse att påverka ansvariga myndigheter, att snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Målet ska vara att affärsmässig information ska finnas tillgänglig betydligt tidigare än vad som nu är fallet. Ett konkret förslag skulle då vara att tiden sju månader kortas till tre månader.

Förändringar av den här naturen i etablerade rutiner kommer att kräva nytänkande hos användare och då torde det även bli nödvändigt med utbildningsinsatser utförda av företag och organisationer, som med kompetens och intresse kan genomföra sådana.

Det pågår också andra diskussioner och planeras projekt med syfte att göra data från aktiebolag tillgängliga snabbare. Ett spektakulärt sådant projekt innebär att direktkontakter med banker skulle kunna ge informationer i realtid. Exakt vad detta system innebär och när det skulle finnas tillgängligt är osäkert, men tidsmässigt har angivits omkring 2025 det vill säga om sju till åtta år. En enligt många alltför lång väntetid. Det torde också handla om uppgifter med fokus på företags kassasituation. Om det stämmer är detta inte jämförbart med att via årsredovisningar göra noggrannare, men inte särskilt komplicerade affärsekonomiska analyser, på användbar nivå. Det torde också krävas klargörande av kostnader i sammanhanget och kanske ännu viktigare, integritetsproblem. Risken finns att företag som tvingas att öppet visa kontouppgifter av känslig natur, kommer att reagera negativt.

Förhoppningen är att detta inlägg ska väcka reaktioner även av kritisk natur, så att vi får till stånd en seriös diskussion. Välkommen med synpunkter!

Karl-Ivar Bodegård Examen HHS och med omfattande erfarenheter som egenföretagare, inom bland annat utbildning och träning i affärsmässighet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%