Innehåll

Balans nr 5 2018

Nya regler för oberoende

I slutet av 2018 börjar nya oberoenderegler för långvariga relationer med revisionskunder gälla. Här svarar Anders Malmeby, ordförande i FAR:s policygrupp för etik, på frågor om vad de nya reglerna innebär.

1 Vad är den största förändringen?

Svar: Vi ser framförallt tre stora förändringar. Den första är ett ökat fokus på oberoendet i företag som inte är av allmänt intresse. Hittills har många revisorer känt sig bekväma med att sitta kvar på samma uppdrag på i princip obestämd tid, vilket knappast kommer att vara möjligt i framtiden. Den nya versionen av Etikkoden trycker på ett helt annat sätt på de egenintressehot och vänskapshot som kan uppstå vid långvariga uppdrag.

Den andra stora förändringen är att man på några års sikt kommer att förlänga karenstiderna för påskrivande revisorer i företag av allmänt intresse till fem år. Den femåriga karenstiden kommer dock i praktiken inte att behöva tillämpas förrän från och med räkenskapsåret 2024, eftersom vi inom EU under en övergångsperiod kommer att ha möjlighet att i stället tillämpa den treåriga karenstiden i revisorsförordningen.

Den tredje förändringen vi vill lyfta fram är att IESBA nu har förtydligat och även skärpt reglerna för vad man som revisor får göra i förhållande till kunden under den tid man är i karens.

2 Hur påverkar det mig som revisor?

Svar: Vår uppfattning är att det sannolikt kommer att ställas betydligt högre krav på revisorers oberoendeanalyser vid långvariga revisionsuppdrag, både i större och mindre bolag. Man kommer att behöva kunna visa att det har gjorts en grundlig bedömning av oberoendehoten och behovet av motåtgärder.

För revisorer som vet med sig att de har många ”gamla” uppdrag, finns det all anledning att redan nu överväga om det finns några sådana uppdrag som de kan bli tvungna att lämna när reglerna träder i kraft i slutet av 2018. För alla uppdrag som har pågått en längre tid bör man också överväga om det krävs några motåtgärder och i så fall hur långtgående de bör vara.

Det kan nämnas att de nya reglerna i Etikkoden enbart rör sådana oberoendehot som kan uppstå på individnivå. Det kommer med andra ord inte något krav i koden på byrårotation.

3 Hur påverkar det mig som är revisor i bolag av allmänt intresse?

Svar: På kort sikt innebär det egentligen bara att de personer som ansvarar för uppdragsanknuten kvalitetskontroll måste tillämpa en karenstid om tre år, i stället för som tidigare en tvåårig karenstid. På lite längre sikt, från och med räkenskapsåret 2024, kommer även påskrivande revisorer att få en förlängd karenstid – från dagens tre år till fem år.

4 Vad får jag göra under karenstiden?

Svar: Det korta och något förenklade svaret är: Du får inte göra någonting! Man har skärpt bestämmelserna i Etikkoden så att det i praktiken inte kommer att vara möjligt att arbeta med kunden i någon kapacitet, i vart fall inte om uppdraget skulle innebära fortsatta kontakter med styrelseledamöter, vd eller övriga ledande befattningshavare. IESBA har uppenbarligen sett det som angeläget att karenstiden verkligen ska skapa en distans till bolaget och dess ledning. De här reglerna ska börja tillämpas redan i slutet av 2018.

5 Vilka uppdrag omfattas av de nya reglerna?

Svar: Reglerna i Etikkoden gäller som utgångspunkt för alla revisionsuppdrag, men den innehåller också särskilda regler som bara behöver tillämpas vid revision av företag av allmänt intresse. Etikkoden gäller globalt och ska tillämpas av alla revisorer som är medlemmar i branschorganisationer som är anslutna till IFAC. I Sverige är alla FAR-medlemmar skyldiga att tillämpa Etikkoden. Revisorsinspektionen gjorde också ett uttalande under 2017 om att det ingår i svensk god revisorssed att tillämpa oberoendereglerna i Etikkoden.

6 Har vi inte redan fått nya regler om rotation?

Svar: Jo, det var ju inte länge sedan rotationsreglerna i revisorsförordningen trädde i kraft. Men förordningen gäller enbart inom EU, medan Etikkoden har tagits fram av IESBA som är ett organ inom den globala revisorsorganisationen IFAC. Det finns stora likheter mellan EU reglerna och Etikkoden, men tyvärr finns det också vissa skillnader som gör att vi i praktiken måste beakta båda regelverken parallellt.

7 Varför har de här reglerna kommit nu?

Svar: De här förstärkningarna av Etikkoden får ses som branschens svar på samhällets ökade fokus på oberoende, och på de krav som har framställts i media och på annat håll på förstärkta oberoenderegler – både i företag av allmänt intresse och i andra företag.

Pernilla Halling

Nya oberoenderegler

Under de senaste åren har IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) arbetat med att uppdatera Etikkoden, och har bland annat tagit fram nya oberoenderegler som rör långvariga relationer med revisionskunder. Majoriteten av reglerna träder i kraft redan i slutet av 2018, medan några kommer att träda i kraft först i slutet av 2023. Med anledning av regelförändringarna arbetar FAR:s policygrupp för etik med att uppdatera EtikU 13 Revisorsrotation.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%