Innehåll

Balans nr 6 2018

Penningtvätt – vad gäller?

FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Här svarar Sara Orback på några grundläggande frågor om dina skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

1 Vad är penningtvätt?

Svar: Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter – till exempel narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån – omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet i den legala ekonomin. Med penningtvätt jämställs åtgärder som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon annan genom framtida brottslig handling.

2 Vad är finansiering av terrorism?

Svar: Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det gäller inte bara direkta bidrag till terrorism utan även insamling av pengar eller att ta emot, tillhandahålla och förmedla pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism. Det är ett nationellt och internationellt hot mot samhället, där även mycket låga penningströmningar kan få stora konsekvenser genom att bidra till allvarliga våldsbrott.

3 Måste jag anmäla min verksamhet till penningtvättsregistret?

Svar: Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet, bland annat revisions- och redovisningsverksamhet, omfattas av penningtvättslagen. Företag som bedriver revisionsverksamhet står under Revisorsinspektionens (RI) tillsyn. Företag som bedriver redovisningsverksamhet står däremot under länsstyrelsens tillsyn och är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

4 Sedan 1 augusti 2017 gäller en ny penningtvättslag. Vad innebär penningtvättslagen i korthet?

Svar: Lagen innebär i huvudsak att du som verksamhetsutövare ska förstå hur din verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Du ska även bedöma hur stor risken är för att detta inträffar (en allmän riskbedömning). Den allmänna riskbedömningen ska vara skriftlig. Du ska vidare bedöma och anteckna den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med varje kundrelation (kundens riskprofil) och ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för verksamheten.

5 Måste jag verkligen ha skriftliga rutiner för hantering av penningtvättslagen om jag driver en enmansbyrå?

Svar: Det ska finnas skriftliga rutiner i alla verksamheter som omfattas av lagen, men omfattningen av åtgärderna ska anpassas till verksamhetens storlek samt risken för att den utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

6 Vad bör rutinerna och riktlinjerna omfatta?

Svar:

  1. Årlig utvärdering och uppdatering av den allmänna riskbedömningen,
  2. Åtgärder för kundkännedom,
  3. Övervakning av affärsförbindelser,
  4. Åtgärder vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism,
  5. Vem som är funktionsansvarig för efterlevnad av lagen,
  6. Bevarande av handlingar med beaktande av regler för behandling av personuppgifter, utbildning av anställda och
  7. Skydd av anställda.

7 Vad ska jag tänka på angående penningtvätt vid antagande och omprövning av uppdrag?

Svar: Enligt penningtvättslagen ska du ha rutiner för kundkännedom. Detta innebär främst att du måste kontrollera kundens företrädares identitet och rätt att företräda kunden (om kunden är en juridisk person), utreda om kunden har en verklig huvudman och kontrollera dennes identitet, bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning samt förstå affärsförbindelsens syfte och art. I samband med att du vidtar kontrollerna ska du även fastställa kundens riskprofil. FAR har tagit fram en checklista som kan användas för att säkerställa att man följer de krav som ställs i lagen samt i länsstyrelsens föreskrifter om uppnående av kundkännedom.

8 Finns det några typexempel på hur man möter penningtvätt i vardagen?

Svar: Nej, egentligen inte, men ofta handlar det om att det verkar saknas affärsmässighet i företagets transaktioner. Som verksamhetsutövare är du skyldig att övervaka pågående affärsförbindelser för att uppmärksamma avvikande transaktioner eller aktiviteter i verksamheten. Det kan handla om ovanligt stora transaktioner eller ett antal mindre betalningar till en viss mottagare i stället för en stor.

Det kan vara transaktioner vars geografiska destination avviker från kundens normala transaktioner. Det kan också vara fråga om onödigt komplexa transaktioner där det är svårt att se varifrån tillgångar kommer eller vart utbetalningar går. Utgångspunkten för bedömningen av vad som är avvikande är vad man kan förvänta sig av kunden. Det är därför viktigt att ha kunskap om och förstå kundens verksamhet.

9 Vad ska jag göra om jag misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism?

Svar: Om du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism är du skyldig att rapportera misstanken till Finanspolisen. Kom ihåg att du inte måste ha bevis utan det räcker med att du inte får tillfredsställande förklaringar från kunden när det förekommit avvikande transaktioner. Din rapportering är viktig eftersom den kan leda till att brottsutredande myndigheter upptäcker och klarar upp brott.

10 Kan jag vara säker på att vara anonym?

Svar: Ja, verksamhetsutövare som rapporterat misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen omfattas av sekretess. Uppgifter om vem eller vad som rapporterats till Finanspolisen lämnas därför inte ut till den misstänkte eller någon annan. Du omfattas även av ett så kallat meddelandeförbud, vilket innebär att du inte får tala om för den som anmäls eller för någon utomstående att rapportering till Finanspolisen har skett.

Pernilla Halling

ETIKU 11

I EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism redogörs ingående för penningtvättslagens innehåll med vägledning om hur den ska tillämpas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%