Innehåll

Balans nr 7 2018

Finns det lugna perioder i IFRS?

En form av intelligenstest är att en nummerserie anges, och testpersonen ska sedan ange vilket kommande nummer är. Det gäller alltså att hitta strukturen i nummerserien. Jag ska testa en sådan nummerserie på er. Vilken är strukturen i följande serie: 13, 10, 11, 12, 9, 15, 16? Det är inte så konstigt om ni inte ser någon matematisk struktur i detta. Det handlar nämligen om numren på de standarder inom IFRS som införts sedan 2013 och de är ordnade i enlighet med EU:s tidpunkt för tillämpning. Var och en av numren representerar en standard som kan kräva mycket arbete vid implementering.

De flesta av dessa standarder kan kopplas till två händelser under de senaste två decennierna: redovisningsskandaler 2001–2002 och finansiell kris 2007–2008. En viktig komponent i flera av redovisningsskandalerna i början av seklet var problem med intäktsredovisning, och IFRS 15 är produkten av det (långa) arbetet med att förbättra redovisning av intäkter. Den finansiella krisen pekade – i alla fall i den politiska debatten – på problematik i konsolidering av och upplysning om strukturerade företag (IFRS 10 och 12), värdering till verkligt värde (IFRS 13) och redovisning av kreditförluster (IFRS 9). Förutom nya standarder har det skett ett antal tillägg och ändringar i existerande standarder, exempelvis i IFRS 7 (upplysningar om finansiella instrument). Med införandet av IFRS 9 och IFRS 15 under 2018 kan vi så äntligen lägga både redovisningsskandaler och finansiell kris på hyllan.

Det som återstår av nya standarder är IFRS 16 om leasingavtal som införs 2019. Eventuellt införs IFRS 17 om försäkringsavtal 2021, men där innehåller godkännandeprocessen i EU osäkerheter, och det är bara vissa företag som berörs. Så, efter införandet av IFRS 16 ser det för det stora flertalet företag ut som att det kan bli en ganska lugn flerårig period med avseende på införande av nya standarder!

Hur ser det då ut i IASB:s pipeline av nya och ändrade standarder? Arbete pågår såklart alltid med mindre ändringar och uppdateringar i existerande standarder, men det ser inte ut som att det kommer att ges ut någon helt ny standard under de närmaste åren. Just nu har IASB en period där man håller på att utreda en rad frågeställningar mer grundläggande, men det förväntas som sagt inte resultera i nya standarder i närtid. Exempel på frågeställningar som utreds är rörelseförvärv under gemensamt bestämmande inflytande, nedskrivning av goodwill, upplysningar i noter, diskonteringsränta, distinktionen mellan eget kapital och skuld (se krönika i Balans nr 5/2018) och aktierelaterade ersättningar. En redan beslutad förändring är att IASB i mars 2018 gav ut ett nytt Conceptual Framework, och konkreta hänvisningar i standarder till detta nya framework är tänkta att införas 2020. Det är dock tveksamt om majoriteten av de företag som tillämpar IFRS kommer att påverkas särskilt mycket av den förändringen.

En sak som skulle kunna leda till större förändringar i redovisningen är om det blir en kraftigare nedgång i ekonomin. Sådana nedgångar brukar nämligen leda till att problem i redovisningen hamnar i fokus, och det politiska trycket på redovisningens normsättare ökar (jämför effekterna av nedgången i början av 2000-talet och krisen 2007–2008). En nedgång inom de närmaste åren är inte helt osannolik, givet den ekonomiska politiken i USA och den långa perioden av låga räntor i Europa. Hur som helst, om ekonomin fortsätter att vara någorlunda stabil kan redovisare och revisorer som sysslar med IFRS trots allt se fram emot en lång period av relativt lugn vad gäller nya standarder. Passa på och njut av denna tid! 7566.jpg

Jan Marton är docent och verksam vid Handelshögskolan i Göteborg.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%