Innehåll

Balans nr 5 2019

Här är de vanligaste bristerna inför kvalitetskontrollen

Redovisningskonsulter

Redovisningsföretagets riktlinjer saknas eller är ofullständiga

En viktig grund för kvalitetskontrollen är redovisningsföretagets riktlinjer. Riktlinjer som inte är skriftliga stäms av muntligt med kontrollanten och följs sedan upp i uppdragskontrollerna.

En vanlig brist i riktlinjerna är att det saknas riskbedömning i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt rutiner för att dokumentera utvärdering av ny kund, inklusive ID-kontroll, identifiering av verklig huvudman och PEP.

Brister i redovisningsföretagets system för kvalitetssäkring

Redovisningsföretaget saknar ett system för att kvalitetssäkra sitt arbete så att uppdragen utförs i enlighet med redovisningsföretagets riktlinjer och Reko. Systemet för kvalitetssäkring ska vara anpassat till verksamhetens storlek och komplexitet. För en enmansbyrå kan det bestå av egenkontroller med stöd av checklista och för en större byrå omfatta regelbundna uppdragskontroller av kvalitetsansvarig.

Vidareutbildningen brister

I enlighet med FARs etiska regler Etik R 4 ska auktoriserade konsulter vidareutbilda sig. Det är bra att gå igenom att det finns underlag som verifierar genomförda utbildningar eftersom detta är något som kontrolleras vid kvalitetskontrollen.

Vanliga brister i uppdragen

De vanligaste bristerna i uppdragskontrollerna är att det saknas:

 1. Dokumenterad ID-kontroll.
 2. Dokumenterad utvärdering av ny kund.
 3. Årlig utvärdering av befintlig kund.

En annan brist är att uppdraget har förändrats utan att uppdragsavtalet har uppdaterats.

Revisorer

Tänk på att dokumentera revisionsföretagets interna riktlinjer och rutiner och se till att dessa efterlevs.

Det här innebär att revisionsföretaget ska följa ISQC1 som reglerar revisionsföretagets egen kvalitetssäkring (inte att förväxlas med FARs kvalitetskontroll). ISQC1 effektiviserar verksamheten inom företaget bland annat genom ökad struktur och enhetligt arbetssätt.

Kvalitetssäkringen bygger på tre moment:

 1. Ett tydligt budskap inom företaget om att kvalité är viktigt.
 2. Skriftliga riktlinjer och rutiner på företaget för att reglera detta.
 3. Uppföljning av att dessa riktlinjer och rutiner följs (övervakning). Här ingår bland annat en slags intern kvalitetskontroll, utförd av en annan kvalificerad revisor. (Inte heller detta att förväxla med FARs kvalitetskontroll).

Dokumentera revisionen på ett sådant sätt att utomstående person förstår hur revisionen har utförts och resultatet av den.

Det kan vara lätt att glömma att dokumentera självklara moment i revisionen, framförallt om klienten har funnits med ett tag. Frekvent noterade brister i dokumentationen är exempelvis riskanalys, väsentlighetsbedömning, granskningsplan, urval, åtgärder och slutsatser. När det gäller dokumentation av granskningsåtgärder är det särskilt brister i dokumentationen av granskningen av resultaträkningen (framförallt vad gäller intäkter) och granskningen av årsredovisningen som sticker ut.

Se till att ha koll på varulager

När varulagret är en väsentlig post är deltagande vid inventering nödvändig förutom om varulagret finns hos extern part. Då kan vanligtvis en bekräftelse från den externa parten räcka.

För tidigt daterade skriftliga uttalanden

Uttalandet från företagsledningen ska dateras i nära anknytning till att revisionsberättelsen avges, varken tidigare eller därefter. I nära anknytning kan röra sig om någon dag eller upp till en vecka.

Se till att inte avge felaktiga revisionsberättelser

Felaktiga revisionsberättelser är något som vanligtvis leder till att Revisorsinspektionen underrättas.

Exempel på fel är:

 1. Kommentar om granskning av styrelsens redogörelse saknas vid utdelning.
 2. Ej kommenterat brister i skatter och avgifter.
 3. Ej korrekt text avseende ledamot/ledamöter och vd.
 4. Felaktigheter vid förstagångsrevisioner.
 5. Ej kommenterat för sent avlämnad årsredovisning.
 6. Inaktuell version av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen avlämnad innan revisionen avslutats

All revision måste vara avslutad innan revisionsberättelsen avlämnas. 60-dagarsregeln gäller bara insortering och sammanställning av material.

Vidareutbilda dig

FARs vidareutbildningskrav föreskriver att en medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar på en treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Av dessa 120 timmar ska minst 60 timmar vara verifierbara, det vill säga det ska gå att styrka vidareutbildningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%