Balans fördjupning nr 3 2020

Redovisning av omställningsstöd

Det finns många bedömningar som behöver göras avseende redovisning av omställningsstödet. Som vi tidigare har redogjort för i artikeln Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete (Balans Fördjupning nr 2 2020), kan tidpunkten för redovisning av det statliga stödet skilja sig åt mellan IFRS/RFR 2 och K2/K3 på grund av vilka krav respektive regelverk ställer för när redovisning ska ske. Vid vilken tidpunkt stödet ska redovisas påverkar även frågan om ett företag är på obestånd eller inte. Denna artikel behandlar dock inte frågan om obestånd vidare, skriver Johan Roempke och Eva Törning, FARs Operativa grupp för finansiell rapportering.

Period som stödet avser

Omställningsstödet syftar till att täcka en andel av vissa fasta kostnader för mars och april 2020. Dessa månader är idag stängda i bokföringen varför det inte går att bokföra i dessa perioder längre. Tidigaste tidpunkten för redovisning av omställningsstödet kan således vara juni 2020, vilket är den månad då ansökningarna öppnades och det var möjligt att söka stödet.

Tidpunkt för redovisning av omställningsstödet

När möjligheten att ansöka om stödet öppnade 2020-06-22 var lagstiftningen redan på plats varvid reglerna för villkoren som ska vara uppfyllda för att söka stödet också då var kända. Ett av de villkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska erhållas, är att företaget inte ska vara på obestånd när ansökan prövas [av Skatteverket].

Enligt K2 och K3 ska villkoren för ett offentligt bidrag vara uppfyllda, för att redovisning av stödet ska kunna ske. Vid diskussioner inom den operativa gruppen för finansiell rapportering (tidigare Policygruppen för redovisning) var gruppen enig om att ett företag normalt inte kan ha vetskap om när Skatteverket prövar ärendet och kan därför inte intäktsredovisa vid denna prövningstidpunkt. Det kan noteras att detta skiljer sig från stödet för korttidsarbete, där företaget inte får vara på obestånd vid ansökningstillfället. Gruppen enades därför i uppfattningen att i praktiken, givet utformningen av villkoren i stödet, sker redovisning först när beslut om omställningsstöd har erhållits från Skatteverket. Skulle företaget ha vetskap om att prövning pågår men är osäker på om omställningsstödet kommer att erhållas, eller till vilket belopp, kan alltså ingen redovisning ske av stödet, förrän sådan osäkerhet är undanröjd. Redovisning av omställningsstödet kan således tidigast ske i juni 2020 men, för de flesta företag kommer redovisningen ske i juli eller augusti 2020, i samband med att besluten skickas ut.

Enligt IFRS och RFR 2 ska inte statliga bidrag redovisas i balansräkningen och resultaträkningen förrän det föreligger rimlig säkerhet att (a) företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen, och (b) bidragen kommer att erhållas. Statliga bidrag ska därefter redovisas systematiskt i resultatet över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Ett statligt bidrag som lämnas som ersättning för kostnader som företaget redan haft ska redovisas i resultatet för den period under vilken företaget erhåller fordran på staten.

För ett företag som upprättar en delårsrapport för Q2 per 30 juni 2020 enligt IAS 34, innebär ovanstående att detta företag ska redovisa det statliga stödet i resultat för det andra kvartalet om företaget kan göra gällande att det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med omställningsstödet och att detta stöd kommer att erhållas. Redovisning av omställningsstöd kan ske i det andra kvartalet oavsett om företaget har lämnat in sin ansökan eller ej per 30 juni.

Klassificering av omställningsstödet

Vid tillämpning av K2 eller K3 bokförs omställningsstödet i sin helhet i kontogrupp 39 Övriga rörelseintäkter (BAS 2020). Nettoredovisning mot kostnader är inte tillåten enligt K2 och K3.

Vid tillämpning av IFRS eller RFR 2 redovisas bidraget för omställningsstöd antingen separat eller i posten Övriga rörelseintäkter alternativt dras de av vid redovisningen av motsvarande kostnader (kostnadsreduktion).

Ansökningsperioden för omställningsstöd löper från och med 22 juni till och med 31 augusti 2020. (Efter att artikeln publicerades har omställningsstödet förlängts. Reds. anm.)

FARs Operativa grupp för finansiell rapportering genom Johan Roempke och Eva Törning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...