Innehåll

BFNS SKRIVELSER – BREVSVAR

Angående begäran om ändring i BFNAR 2003:3

(2011-12-01)

I ett brev till Bokföringsnämnden (BFN) har ni begärt att punkterna 30, 45 och 46 jämte kommentartext i BFNAR 2003:3 upphävs. Detta med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen den 11 april 2011 (HFD 2011 ref. 20) fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden av vilket framkom att beskattningen av pågående arbeten på löpande räkning är frikopplad från redovisningen. Det sökande bolaget skulle därför beskattas bara för arbeten på löpande räkning som har fakturerats under beskattningsåret.

Det finns anledning att konstatera att Högsta förvaltningsdomstolens dom inte innefattar något ställningstagande i frågan om vilka sätt att redovisa pågående arbete på löpande räkning som är förenliga med årsredovisningslagen och god redovisningssed (jfr även RÅ 2006 ref. 28).

Enligt det allmänna rådet BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter finns, när det gäller uppdrag på löpande räkning, två alternativa sätt att redovisa. Enligt alternativregeln (punkt 30 och tillhörande upplysningskrav i punkterna 45 och 46) behöver inte ett företag redovisa värdet av det under perioden nedlagda arbetet och det levererade eller förbrukade materialet som intäkt förrän tjänsten fakturerats. Detta givetvis under förutsättning att faktureringen inte dröjer mer än vad som är affärsmässigt motiverat.

Alternativregeln får men behöver inte tillämpas av alla slag av företag. Detta är en skillnad jämfört med de i det ovannämnda målet aktuella skattereglerna, vilka är begränsade till vissa uppräknade branscher. Alternativregeln innebär en förenkling och står inte heller i strid med årsredovisningslagen. Ett upphävande skulle försvåra redovisningen av pågående arbete på löpande räkning för företag som valt att tillämpa alternativregeln, vilket motverkar BFNs uppdrag att förenkla för företagen.

BFNs bedömning är därför att det inte finns skäl att nu upphäva de aktuella punkterna. I det fortsatta arbetet med K-projektet kommer dock domen att beaktas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer