Bokföringsnämndens yttrande 2005-09-19

2005-09-19: Redovisning av SPP-medel – BFNAR 2000:1 tillämplig

Regeringsrätten

Yttrande

Det sätt som xxxxxxxxxxxxxxxxxxx har redovisat återbäringsmedel från SPP på i årsredovisningen per 2000-06-30 kan inte anses utgöra god redovisningssed. En fordran borde ha tagits upp och intäktsredovisats även avseende de medel som översteg den kontanta utbetalningen.

Motivering

Frågan

Regeringsrätten har anmodat Bokföringsnämnden (BFN) att inkomma med skriftligt yttrande i mål nr xxxxxxxxxxxxxx. Målet gäller beskattning vid återbäring från försäkringsföretag vid inkomsttaxeringen 2001.

Själva sakfrågan besvaras av ett allmänt råd med tillhörande vägledning från BFN som avgivits den 25 oktober 2000, Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP, BFNAR 2000:1. BFN har därför tolkat frågan som att det gäller om företaget har kunnat göra en tillförlitlig beräkning.

Förutsättningarna

xxxxxxxx har tilldelats allokerade medel från försäkringsbolaget Alecta (f.d. SPP). Information om hur medlen kunde användas var godkända av Konkurrensverket och beslutade av SPP:s styrelse den 28 april år 2000, då de också lades ut på SPP:s hemsida. Den 10 maj år 2000 meddelades SPP:s kundföretag brevledes om villkoren för nyttjandet av de allokerade medlen, därmed var såväl det allokerade beloppet som villkoren för nyttjandet kända.

I korthet var villkoren för nyttjandet av de allokerade medlen att 20 % betalades ut kontant. Den kontanta utbetalningen uppgick till minst 100 tkr, varför företag som hade lägre belopp tilldelat fick allt utbetalt kontant. Resterande del kunde utnyttjas mot upp till 80 % av framtida pensionspremier. Vidare informerades om att från den 1 oktober 2000 skulle medlen under vissa förutsättningar kunna överlåtas.

xxxxxxx har i bokslutet per 2000-06-30 enbart tagit upp kontantdelen av de allokerade medlen.

Bedömning

Vilka lagar och rekommendationer var aktuella vid tidpunkten för upprättandet av årsredovisningen?

För det i målet aktuella räkenskapsåret gäller årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. I denna lag finns inget givet svar på frågan, utan företaget var skyldigt att titta på eventuell kompletterande normgivning vid bedömning av god redovisningssed.

Av handlingarna i målet framgår att årsredovisningen har fastställts den 30 oktober år 2000. Då xxxxxx, såvitt framgår av handlingarna i målet, inte tillämpade Redovisningsrådets rekommendationer innebar det att BFNAR 2000:1, Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP skulle tillämpas. Detta allmänna råd trädde ikraft den 25 oktober år 2000. Enligt tillhörande vägledning skall bokslut som fastställs efter detta datum upprättas i enlighet med det allmänna rådet. Att bokslutet var färdigställt vid en tidigare tidpunkt saknar betydelse.

Vad innebär en tillämpning av det allmänna rådet?

Av rådet med tillhörande vägledning framgår att företagen skall ta upp en fordran och att den skall intäktsföras. Beträffande tidpunkten för redovisning av fordran framgår:

”SPP:s kundföretag skall redovisa den återbäring som SPP beslutat som tillgång i balansräkningen när återbäringen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

– – –

Enligt BFN:s uppfattning föreligger förutsättningar för en redovisning av en fordran när den bokföringsskyldige tagit del av SPP:s gällande villkor och kunnat göra en bedömning av på vilket sätt och i vilken takt återbäringsmedlen kan nyttjas. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan redovisningen därmed aktualiseras i april 2000 eller vid en senare tidpunkt”.

För att redovisa en fordran i balansräkningen skall alltså ett företag dels ha tagit del av villkoren från SPP och dels kunnat göra en bedömning av på vilket sätt och i vilken takt återbäringsmedlen kan nyttjas. I princip gäller att de flesta företag kunde göra en beräkning då de tagit del av villkoren från SPP. Det faktum att det var komplicerade beräkningar och en del antaganden avseende framtida pensionsbetalningar var nödvändiga är inte skäl för att inte ta upp fordran. Skrivningen i det allmänna rådet ”...kunnat göra en bedömning...” syftar på när förutsättningar förelegat och inte på det enskilda företagets kunskaper eller ej upprättade planer.

I speciella fall kan det ha varit mycket svårt att avgöra i vilken omfattning ett företag kunde tillgodogöra sig de allokerade medlena. Som exempel kan nämnas företag som avvecklat verksamheten eller var hotat av en konkurs. I en del fall kan det då ha varit befogat att värdera fordran till belopp nära noll. Baserat på information från SPP om kommande andrahandsmarknad torde dock i de flesta fall en försiktig värdering ha lett till att fordran hade ett värde, om än avsevärt lägre än det nominella beloppet.

Det aktuella målet

Såvitt framgår av handlingarna i målet kan xxxxxxxx anses utgöra ett fall där fordran skall tas upp. Enligt den 30 oktober fastställda årsredovisningen per 2000-06-30 har moderbolaget i medeltal haft 42 anställda och koncernen har i medeltal haft 125 anställda. Ingenting i årsredovisningen antyder att bolaget skulle vara hotat av konkurs eller kraftigt ha förändrat sin verksamhet efter bokslutsdagen. Förutsättningarna för att kunna göra en beräkning av fordran är därmed uppfyllda.

Detta yttrande har beslutats av BFN i plenum.

Hans Edenhammar

ordförande

Claes Eriksson

föredragande

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%